Άρθρο-Εξώφυλλο στο περιοδικό ChemElectroChem

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

H συνεργασία δυο εργαστηρίων του τμήματός μας οδήγησε σε δημοσίευση που φιλοξενήθηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού ChemElectroChem (IF 3.98).

Το εργαστήριο Χημικών και Ηλεκτροχημικών Διεργασιών (Καθ. Αλέξανδρος Κατσαούνης) σε συνεργασία με το εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών (Καθ. Κώστας Γαλιώτης) δημοσίευσαν άρθρο με τίτλο:.

Effect of Carbon Support on the Electrocatalytic Properties of Pt−Ru Catalysts

Στην εργασία μελετήθηκε η επίδραση του ανθρακικού φορέα στην απόδοση ανοδικών ηλεκτροδίων για κυψελίδες καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης (polymer electrolyte membrane fuel cells, PEMFCs). Καταλύτες Pt-Ru υποστηριγμένοι σε διαφορετικούς ανθρακικούς φορείς παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού και χαρακτηρίστηκαν με τις τεχνικές Raman, XRD, TEM, και ρόφηση N2. Η ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα των παρασκευασθέντων καταλυτών μελετήθηκε κατά τη διάρκεια της αντίδρασης οξείδωσης υδρογόνου (HOR) καθώς επίσης κατά τη λειτουργία κυψελίδας καυσίμου με τροφοδοσία καθαρού υδρογόνου αλλά και συντροφοδοσία υδρογόνου με μονοξείδιο του άνθρακα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η κρυσταλλικότητα όσο και το σημείο μηδενικού φορτίου (point of zero charge, pzc) του ανθρακικού φορέα παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχηματιζόμενο μέγεθος των μεταλλικών σωματιδίων και κατά συνέπεια στην ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα του ηλεκτροδίου. Φορείς με χαμηλή κρυσταλλικότητα και υψηλές τιμές pzc, έδωσαν καταλύτες με μεγάλο μέγεθος μεταλλικών σωματιδίων οι οποίοι παρουσίασαν χαμηλή ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα. Από την άλλη μεριά χρησιμοποιώντας ως φορέα γραφένιο ή νανοσωλήνες άνθρακα (carbon nanotubes, CNT) προέκυψαν καταλύτες με μικρότερο μέγεθος μεταλλικών σωματιδίων και μεγαλύτερη ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα.

Διαβάστε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/celc.201901387

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/celc.201900566