Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων του Τμήματος Χημ. Μηχανικών σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τύπος Προκήρυξης
Θέσεις Διδασκόντων Π.Δ. 407/80
Γνωστικό Αντικείμενο

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 591/10.09.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20 κατόπιν της υπ΄ αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την υπ΄ αριθμ.  156/25-7-2019  απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, την σχετική απόφαση της Κοσμητείας της πολυτεχνικής Σχολής(αριθμός συν. 151/30.7.2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει,  για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

      ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. «Εργαστήριο Διεργασιών Ι» CHM_756, του 7ου  εξαμήνου Σπουδών,

      ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. «Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας» CHM_215, του 2ου εξαμήνου σπουδών   
  2. «Εργαστήριο Διεργασιών ΙΙ» CHM_846, του 8ου  εξαμήνου Σπουδών,

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την 06.10.2019, αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (εδώ) και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών

                            Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου

                            Πατρών

                            Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: GR 26504,

                            ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ

MAIL:                 secretary@chemeng.upatras.gr

ΤΗΛ.:                 2610-969502-503-500

FAX:                  +30 2610 969532