Ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020 - ΟΔΗΓΙΕΣ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 π.μ.  έως και την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019  οι εγγραφέντες (βάσει των αρχείων του ΥΠΕΘ) πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr  προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να αναρτήσουν σε μορφή pdf (κατά την είσοδό τους στο Σύστημα του Ψηφιακού Άλματος, να τα έχουν έτοιμα) τα παρακάτω αρχεία:

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )

Στη συνέχεια η Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προχωρεί  στην επαλήθευση των στοιχείων των παραπάνω φοιτητών που αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική λίστα εγγεγραμμένων του ΥΠΕΘ, σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητά τους και στο έντυπο στο οποίο  αναγράφεται το  ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που παρατηρούνται  αναντιστοιχίες στον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή σε άλλα προσωπικά στοιχεία  του φοιτητή (βλέπε παράρτημα Β’ με αρ. πρωτ: 151998/ ΓΔ1/30-9-19 Εγκύκλιο.) η Γραμματεία προβαίνει στην άμεση διόρθωσή τους στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος (σύμφωνα με τα στοιχεία της αναρτημένης στο σύστημα Αστυνομικής Ταυτότητας και του ΑΜΚΑ).

Μετά τον παραπάνω έλεγχο η Γραμματεία Χημικών Μηχανικών οριστικοποιεί την αίτηση, εγκρίνει την εισαγωγή τους και στη συνέχεια χορηγεί αριθμό μητρώου φοιτητή, εκδίδει τα πιστοποιητικά τους και χορηγεί τους κωδικούς πρόσβασής τους, στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μετά την Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος του Παν.  Πατρών και αφού παρέλθουν τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες για την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο επιτυχών ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, προσέρχεται στην Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προσκομίζοντας και εντύπως τα τέσσερα παραπάνω αρχεία που ανάρτησε, για να παραλάβει τα πιστοποιητικά του και τους κωδικούς πρόσβασής του, στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνοψίζοντας ο φοιτητής όταν έλθει στην Γραμματεία για την παραλαβή των πιστοποιητικών του θα πρέπει:

  1. Να έχουν περάσει τρεις εργάσιμες ημέρες από την εγγραφή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr  (Δηλαδή αν ο φοιτητής εγγραφεί ηλεκτρονικά στις 4.10 θα παραλάβει τα πιστοποιητικά του στις 8.10, αν εγγραφεί στις 7.10 θα παραλάβει στις 9.10 κ.λπ.)
  2. Να έχει μαζί του φωτοτυπίες: της ταυτότητάς του, του πιστοποιητικού γέννησης και του Έντυπου στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ και μία φωτογραφία του.  

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του μαζί με αντίγραφο της ταυτότητας του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, (μετά από συνεννόηση μαζί του) ώστε στη συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία των μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Για τις περιπτώσεις εγγραφέντων φοιτητών, που τυχόν δεν εισέλθουν στην πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος για να συμπληρώσουν τα παραπάνω στοιχεία και να αναρτήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσουμε σε επαλήθευση των στοιχείων τους, δεν θα προβούμε σε οριστικοποίηση εγγραφής και σε καμία άλλη ενέργεια μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος  http://eggrafes.upatras.gr .

Άλλες πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/el/roadmap του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εγγεγραμμένοι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες που είχαν στο παρελθόν κάνει εγγραφή σε τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών διαφορετικό από το Τμήμα στο οποίο εγγράφονται τώρα, δεν κάνουν προεγγραφή από το portal αλλά θα πρέπει να πάνε στις αντίστοιχες γραμματείες για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εγγραφής .

ΟΔΗΓΙΕΣ: Είσοδος Φοιτητή

Για την είσοδο απαιτείται η ταυτοποίησή σας μέσω των παρακάτω στοιχείων:

(ΠΡΟΣΟΧΗ: τα στοιχεία που έχουν * είναι υποχρεωτικά για συμπλήρωση)

Ø  Κωδ. Υποψηφίου *

Ø  Σταθερό Τηλέφωνο

Ø  Κινητή Τηλέφωνο

Ø  Πατρώνυμο

Ø  E-mail

Το πεδίο κωδικός υποψηφίου είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση των φοιτητών. Για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης απαιτείται επιπλέον η ορθή καταχώρηση τουλάχιστον ενός από τα υπόλοιπα στοιχεία όπως έχουν δηλωθεί από τον φοιτητή στο ΥΠΕΘ και αποστέλλονται στις λίστες εγγεγραμμένων (Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Πατρώνυμο, e-mail). Προτείνεται η χρήση του Πατρωνύμου.

Σημείωση

Επιλέξτε το εικονίδιο ‘Οδηγίες Χρήσης’ για να εμφανίσετε τις οδηγίες από την δικτυακή πύλη:  http://eggrafes.upatras.gr .

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ [ΠΑΣΟ] ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

Με την παραλαβή των κωδικών σας και της εγγραφής σας κάνετε την αίτηση ηλεκτρονικά και για το πάσο και για τη σίτιση στο υπολογιστικό μας κέντρο [κεντρικό κτήριο, ισόγειο] με τα δικαιολογητικά που θα επισυνάψετε.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Πάσο   http://academicid.minedu.gov.gr/

1 επισυναπτόμενη φωτογραφία και δήλωση στοιχείων σας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σίτιση  https://sitisi.upatras.gr

Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση [είναι ήδη αναρτημένη], 1 φωτογραφία, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης [υποβάλλεται εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις 45.000], αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος 2019 .