Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Μεταπτυχιακά Μαθήματα, Χειμερινό
Τύπος μαθήματος: Ειδίκευσης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C621
Μονάδες ECTS: 8
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει:

 • τις βασικές αρχές μικροβιολογίας και μικροβιακών (ομογενών και ετερογενών) διεργασιών που σχετίζονται με την αποκατάσταση προβλημάτων ρύπανσης του περιβάλλοντος
 • τις βασικές αρχές σχεδιασμού μικροβιακών συστημάτων προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος

 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 1. απόκτηση προχωρημένων γνώσεων, τεχνικών και προσεγγίσεων στο θέμα της χρήσης βιοδιεργασιών για αποκατάσταση και αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 2. ικανότητα να επιλέξει και να σχεδιάσει κατάλληλες μικροβιακές διεργασίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, για την επίτευξη των στόχων της αντιρρύπανσης
 3. ικανότητα να αντιμετωπίζει τα βασικά προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη λειτουργία μικροβιακών συστημάτων αντιρρύπανσης

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασική γνώση φυσικών και βιοχημικών διεργασιών.

 

 • Μικροβιολογία βιοδιεργασιών. Ανάλυση βιοδιεργασιών επί τη βάσει της Βιοενεργητικής. Στοιχειομετρία μικροβιακών διεργασιών.
 • Eίδη βιοαντιδραστήρων, κινητική βιοδιεργασιών, σχεδιασμός, ρύθμιση και βελτιστοποίηση διεργασιών.
 • Βιολογικές διεργασίες για την αφαίρεση άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου (νιτροποίηση, απονιτροποίηση, βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου).
 • Αναερόβιες διεργασίες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
 • Αερόβια λιπασματοποίηση ιλύος και οργανικού κλάσματος στερεών αποβλήτων.
 • Βιοαποδόμηση ξενοβιοτικών ενώσεων.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων μικροβιακών συστημάτων για τη βιομετατροπή ξενοβιοτικών ενώσεων.
 • Συνδυασμός χημικών και βιολογικών διεργασιών για την επεξεργασία μη βιοαποδομήσιμων οργανικών ενώσεων.
 • Χρήση μικροβιακών και φυτικών συστημάτων για αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.

 
Λέξεις κλειδιά: μικροβιακές διεργασίες, στοιχειομετρία, βιοαντιδραστήρες, βιοαποδόμηση, βιοενεργητική

 

 1. "Environmental Biotechnology: Principles and Applications" by Bruce E. Rittmann and Perry L. McCarty, McGraw-Hill Education - Europe, 2001. ISBN-13: 978-0071181846.
 2. "Environmental Biotechnology: Concepts and Applications" by Hans-Joachim Jördening (Ed.) and Josef Winter (Ed.), John Wiley and Sons Ltd, 2004    ISBN: 978-3-527-30585-8
 3. "Environmental Biotechnology" by Alan Scragg, Oxford University Press, USA, 2005, ISBN 13: 9780199268672.
 4. "Compost Engineering: Principles and Practice", R.T.Haug, Ann Arbor Science Publisher Inc./The Butterworth Group, 1980
 5. "Wastewater Engineering. Treatment and Reuse", 4th Edition, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 2002. ISBN-13: 978-0070418783

 
Επίσης θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά άρθρα περιοδικών από περιοδικά όπως το Water Research, το Water Science and Τechnology, το Bioresource Technology, το Waste Management κ.ά

 1. Παραδόσεις σε PowerPoint οι οποίες αναρτώνται στο  e-class προς διάθεση στους φοιτητές
 2. Επίλυση ασκήσεων από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των παραδόσεων

 

 1. Ολοκλήρωση προσωπικών/ομαδικών εργασιών με αντίστοιχη παράδοση γραπτών εργασιών (70% του τελικού βαθμού).
 2. Γραπτή εξέταση (30% του τελικού βαθμού).