Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Μεταπτυχιακά Μαθήματα, Εαρινό
Τύπος μαθήματος: Ειδίκευσης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C631
Μονάδες ECTS: 8
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/
Λεπτομέρειες Μαθήματος
 1. Εξειδίκευση της γνώσης σε μία από τις μεθόδους διαχωρισμού, την κρυστάλλωση. 
 2. Στάδια μέσω των οποίων χωρεί και τα οποία καθορίζουν τον μηχανισμό κρυσταλλικής ανάπτυξης.
 3. Μετρήσιμα μεγέθη και τρόποι μέτρησής τους προκειμένου να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της κρυστάλλωσης ως μεθόδου διαχωρισμού.
 4. Γνώση της σημασίας και ιδιαιτερότητας του πολυμορφισμού και της αξιοποίησης της κρυστάλλωσης για τον διαχωρισμό ή τον επιλεκτικό σχηματισμό συγκεκριμένων πολυμορφικών κρυσταλλικών φάσεων.
 5. Η κρυστάλλωση ως μέθοδος καθαρισμού
 6. Έλεγχος της μορφοτροπίας των κρυστάλλων
 7. Ηκαταβύθιση ως μέθοδος διαχωρισμού (συγκαταβύθιση-εμπλουτισμός)

 

 • Κατανόηση των αρχών οι οποίες διέπουν τον διαχωρισμό ουσιών με κρυστάλλωση
 • Δυνατότητα υπολογισμών σε συστήματα στα οποία λαμβάνει χώρα κρυσταλλική ανάπτυξη προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός διαχωρισμός.
 • Μεθοδολογίες ελέγχου της πορείας της κρυσταλλικής ανάπτυξης  προκειμένου να παραχθούν κρυσταλλικά υλικά αποτελούμενα από κρυσταλλίτες επιθυμητού μεγέθους και σχήματος
 • Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για τον διαχωρισμό ουσιών οι οποίες είναι κρυσταλλικές με δυνατότητα ελέγχου των χαρακτηριστικών των κρυστάλλων.

 

Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα μαθήματα.

Διεργασίες διαχωρισμού.  Εισαγωγή.  Η σημασία τους κρυστάλλωσης ως μεθόδου διαχωρισμού.  Μέθοδοι κρυστάλλωσης.  Θερμοδυναμική.  Η κατάσταση ισορροπίας.  Διαγράμματα φάσεων και χρήση τους για την περιγραφή διεργασιών κρυστάλλωσης.  Μέθοδοι μελέτης μετατροπής των φάσεων.  Πυρηνογένεση.  Κρυσταλλική ανάπτυξη.  Μηχανισμοί κρυσταλλικής ανάπτυξης.  Μέτρηση ρυθμών κρυσταλλικής ανάπτυξης.  Σχέση μετρούμενων ρυθμών κρυσταλλικής ανάπτυξης και μηχανισμού.   Πολυμορφισμός  σε κρυσταλλικά συστήματα.  Διαχωρισμός εναντιομορφικών ειδών και Ρακεμικών Μιγμάτων.  Ανακρυστάλλωση.  Συγκαταβύθιση και διαχωρισμός συστατικών.  Μορφοτροπία των κρυστάλλων.  Επιμολύνσεις και ο ρόλος τους στον διαχωρισμό συστατικών με κρυστάλλωση.  Κατανομή στη στερά φάση.

 

 • J.W.Mullin, Crystallization, 4th Ed. Butterworth, Oxford 2001
 • J.Garside, Precipitation, Butterworth, Oxford, 1989
 • I.H.Leubner, Precision Crystallization, Theory and Practice of Controlling Crystal Size, CRC Press, Boca Raton 2010
 • Π.Γ.Κουτσούκος, Χημεία Κολλοειδών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1996

 

Παραδόσεις με χρήση συμβατικών ή και ηλεκτρονικών μέσων.  Αναλυτική παρουσίαση επιλεγμένων παραδειγμάτων. Καθοδήγηση των φοιτητών προς διαδικτυακές και άλλες βιβλιογραφικές πληροφορίες που σχετίζονται με το μάθημα. Περιορισμένη χρήση πειραμάτων επίδειξης

 

Σειρές ασκήσεων κατά την πρόοδο του μαθήματος (20% του τελικού βαθμού).  Το υπόλοιπο 80% προέρχεται από την τελική γραπτή εξέταση