Επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων με μικροφύκη

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Βαγενάς Δημήτρης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Ανάλυση και Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων (CHM_E_A3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων (CHM_E_A1)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Γεώργιος Κολοστούμπης (AM: 1055959)