Τεχνοοικονομική μελέτη διεργασιών δέσμευσης CO2 από στατικές πηγές

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Κούκος Ιωάννης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ανάλυση και Σχεδιασμός Αντιδραστήρων (CHM_E_Β4)
Παρατηρήσεις

Η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (carbon dioxide capture) και η μετέπειτα αξιοποίηση του διοξειδίου αποτελεί μια ερευνητική περιοχή στην οποία αναμένεται να ενταθούν οι ερευνητικές προσπάθειες τα επόμενα έτη. Στην προσπάθεια αναγνώρισης εκείνων των τεχνολογιών οι οποίες έχουν πλεονεκτήματα από οικονομικής άποψης είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν συγκριτικές μελέτες για τις υφιστάμενες τεχνολογίες. Στην διπλωματική αυτή θα πραγματοποιηθεί συγκριτική αξιολόγηση τριών εναλλακτικών τεχνολογιών: διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες, κρυογονική απόσταξη και προσρόφηση.