Ανακατασκευή και μοντελοποίηση του μεταβολικού δικτύου των Τ λεμφοκυττάρων για τη χρήση σε μεθόδους κυτταρικής θεραπείας του καρκίνου

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Κούκος Ιωάννης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Ανάλυση και Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων (CHM_E_A3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Παρατηρήσεις

’Η ΔΕ θα διεξαχθεί στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ υπό την επίβλεψη της κ. Μ. Κλάπα

(https://www.iceht.forth.gr/en/people/maria-klapa/)