Βιοχημικός και δομικός χαρακτηρισμός οξειδωτικών ενζύμων που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση της λιγνοκυταρρινούχας βιομάζας

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Δημαρόγκωνα Μαρία
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βιοϋλικά (CHM_E_Γ3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Μοριακή Φασματοσκοπία (CHM_E_B2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Στέφανος Κατσιμαντός (AM: 1073126)