Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_215
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Εργαστήριο (4Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2140)
Λεπτομέρειες Μαθήματος
 • Αρχές και μέθοδοι της ποιοτικής και της ποσοτικής αναλύσεως.
 • Μελέτη των ιόντων και ανάλυση ανόργανων ουσιών με την υγροχημική μέθοδο.
 • Εργαστηριακές μέθοδοι ποιοτικής ημιμικροαναλύσεως.
 • Μελέτη των κυριότερων κατιόντων
 • Θεωρία της ογκομετρικής αναλύσεως.
 • Ποσοτική ανάλυση δειγμάτων με τη μέθοδο της ογκομετρίας.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Αναλυτική Χημεία (ΧΜ115)

Ποιοτική ανάλυση

 • - Εργαστηριακές μέθοδοι ποιοτικής ημιμικροαναλύσεως.
 • - Κατάταξη των κατιόντων σε αναλυτικές ομάδες και υπο-ομάδες.
 • - Αντιδράσεις των κατιόντων Ag+, Pb2+, Hg22+, Cu2+, Cd2+, As(III), Al3+, Fe3+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Zn2+. Διαχωρισμός και ταυτοποίηση.

Eργαστηριακές ασκήσεις ποιοτικής αναλύσεως.

 • Ανάλυση της πρώτης αναλυτικής ομάδας κατιόντων. Ιόντα Ag+, Pb2+, Hg22+. (Αντιδράσεις των ιόντων, ανάλυση γνωστού και αγνώστου διαλύματος).
 • Διαχωρισμός και πιστοποίηση των ιόντων Cu2+, Cd2+, As(III), της δεύτερης ομάδας κατιόντων. (Ανάλυση γνωστού και αγνώστου διαλύματος).
 • Διαχωρισμός και πιστοποίηση των ιόντων Al3+, Fe3+,Mn2+, Co2+, Ni2+, Zn2+ της τρίτης ομάδας κατιόντων. (Ανάλυση γνωστού και αγνώστου διαλύματος).

Ποσοτική ανάλυση.

 • Εισαγωγή. Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.
 • Εισαγωγή στις ογκομετρικές μεθόδους αναλύσεως.
 • Oγκομετρήσεις εξουδετερώσεως.
 • Συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις.
 • Oγκομετρήσεις καθιζήσεως.
 • Oξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις.

Eργαστηριακές ασκήσεις ποσοτικής αναλύσεως

 • Ογκομετρικός προσδιορισμός ολικού οξέος σε ξίδι και κρασί
 • Oγκομετρικός προσδιορισμός ανθρακικού νατρίου.
 • Oγκομετρικός προσδιορισμός οξαλικών ιόντων.
 • Ογκομετρικός προσδιορισμός ασκορβικού οξέος.
 • Oγκομετρικός προσδιορισμός χλωριούχων.
 • Oγκομετρικός προσδιορισμός της σκληρότητας του νερού.

Παραδόσεις της θεωρίας των εργαστηριακών ασκήσεων με powerpoint, εκτεταμένη χρήση του e-class για επίλυση ασκήσεων και της μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

12

Εργαστηριακή Άσκηση

36

Συγγραφή εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων

16

Μελέτη θεωρίας και εξάσκηση στην επίλυση ασκήσεων

2

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

88 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

 •  Βαθμός πρακτικής ασκήσεως, όπως προκύπτει από την βαθμολόγηση της εκθέσεως που παραδίδεται για κάθε εργαστηριακή άσκηση (50%)
 • Τελική εξέταση (50%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2140/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 1. Θ. Π. Χατζηιωάννου, «Χημική Ισορροπία και Ανόργανη Ποιοτική Ημιμικροανάλυση», Μέρος δεύερο, Αθήνα 1996.
 2. Θ.Π. Χατζηιωάννου, Α.Κ. Καλοκαιρινός και Μ. Τιμοθέου-Ποταμιά, «Ποσοτική Ανάλυση»
 3. Ι.Α. Στρατής, Γ.Α. Ζαχαριάδης και Α.Ν. Βουλγαρόπουλος, «Εργαστηριακές Μέθοδοι Ποσοτικής Χημικής Ανάλυσης», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2000.