Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_232
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Εργαστήριο (4Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (8/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2157)
Ώρες γραφείου για τους φοιτητές: Παρασκευή 10-13 Join Zoom Meeting https://upatras-gr.zoom.us/j/95154295675?pwd=ckFuT3F5OThoUEV0S0NTZmlWSEJwZz09
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Δυνατότητα εφαρμογής των βασικών επιστημών σε προβλήματα μηχανικών

Ικανότητα εφαρμογής πειραματικής και υπολογιστικής μεθοδολογίας, ανάλυσης δεδομένων και ερμηνείας

Ικανότητα διαμόρφωσης κατάλληλων μοντέλων και εφαρμογή υπολογιστικών μεθοδολογιών για την επίλυση   προβλημάτων

Εξοικείωση των φοιτητών με επιστημονικά όργανα, κατανόηση βασικών νόμων της Φυσικής

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Γνώση της γενικής Φυσικής (Μηχανική -Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Θερμότητα)

Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές ασκούνται σε 8 εργαστηριακές ασκήσεις  και στην επεξεργασία πειραματικών δεδομένων ( πειραματικά σφάλματα, αποτύπωση δεδομένων σε γραφικές παραστάσεις και προσδιορισμός μαθηματικών σχέσεων )
Οι ασκήσεις που πραγματοποιούνται είναι:

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Μετρήσεις και υπολογισμοί βασικών μεγεθών – Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
Ροπή αδράνειας, γωνιακή ταχύτητα και γωνιακή επιτάχυνση

ΟΠΤΙΚΗ
Περίθλαση από απλή και διπλή σχισμή

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Κύκλωμα R-L-C, σύνδεση σε σειρά και παράλληλα – Συντονισμός
Καμπύλες φόρτισης και εκφόρτισης πυκνωτή
Πυκνωτής σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) - παλμογράφος.

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Μέτρηση της θερμοκρασίας - Ηλιακοί συλλέκτες

Δημοσιεύση Σημειώσεων, Κανονισμών και Ωριαίων Προγραμμάτων στην πλατφόρμα Eclass

Ομάδες φοιτητών 3 ατόμων ανά άσκηση για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων, έκθεση αναφοράς για την άσκηση ανά φοιτητή, παραδόσεις για την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

4

Εργαστηριακή Άσκηση

 25

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

20

Συγγραφή εργασίας

40

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

89 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά (40%)

Προφορική Εξέταση (60%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2184/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

1. Physics for scientists and engineers”, R.A. Serway, part I & II

2. Physics”, D. Halliday and R. Resnick”, part I & II

3. Σημειώσεις Εργαστηρίου, Σ. Κέννου, Δ. Κουζούδης, S. Brosda