Στοιχεία Μαθήματος
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_296
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (PDE1459)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Το μάθημα επιχειρεί να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με τις βασικές αρχές, προσεγγίσεις και μεθόδους των Επιστημών της Εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

(α) γνωρίζουν τις βασικές έννοιες των Επιστημών της Εκπαίδευσης καθώς και τις δυνατότητες και τα όρια της Αγωγής.

(β) γνωρίζουν και να κατανοούν τη σχέση των Επιστημών της Εκπαίδευσης με τις άλλες επιστήμες

(γ) γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές μεθόδους των Επιστημών της Εκπαίδευσης

(δ) γνωρίζουν και να κατανοούν τις σημαντικότερες εμπειρικές έρευνες αναφορικά με τη σχέση δασκάλου -μαθητή και το ρόλο του εκπαιδευτικού σήμερα.

(ε) γνωρίζουν του βασικούς σταθμούς στην ιστορία της παιδαγωγικής

(στ) γνωρίζουν και να κατανοούν τα σύγχρονα παιδαγωγικά ρεύματα

Οι γενικές ικανότητες που αναμένεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:

 1. Κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση/αποτίμηση των σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο ερευνών
 2. Λήψη αποφάσεων
 3. Αυτονομία και ομαδική εργασία
 4. Καλλιέργεια της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 6. Αναζήτηση σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο βιβλιογραφικών πηγών
 7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 8. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 9. Επίδειξή κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Το μάθημα αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες:

Α΄ ενότητα: μαθήματα 1-4: Εισαγωγή στο πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης 

Β' ενότητα: μαθήματα 5-8: Εισαγωγή στη εκπαιδευτική έρευνα: Παρουσίαση και ανάλυση των σημαντικότερων εμπειρικών ερευνών αναφορικά με την σχέση δασκάλου-μαθητή και τον ρόλο του εκπαιδευτικού σήμερα.

Γ΄ ενότητα:  μαθήματα 9-13: Παρουσίαση και ανάλυση του έργου των σημαντικότερων παιδαγωγών/παιδαγωγικών ρευμάτων και συσχέτισή τους με την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα στο ελληνικό σχολείο.

 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
 • Χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων (power point) και άλλων οπτικοακουστικών μέσων στις διαλέξεις
 • Επικοινωνία με φοιτητές μέσω eclass και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αξιοποίηση του συστήματος HEAL-Link για την πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία.

Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη), παρουσιάσεις από τους φοιτητές και χρήση οπτικοακουστικού υλικού/προβολή ταινιών.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις- συζήτηση

39

Μελέτη βιβλιογραφίας

33

Αξιολόγηση

3

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

75 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική

Μέθοδος αξιολόγησης:

Γραπτή τελική εξέταση με ισοδύναμα θέματα.

 1. Καρράς, Γ. Κ. (2014). Η παιδαγωγική επιστήμη άλλοτε και τώρα. Ιστορία-μεταβάσεις-προκλήσεις. Αθήνα, Gutenberg.
 2. Kolesnik, W. (2005). Μπιχεβιορισμός ή ανθρωπισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο.
 3. Houssaye, J. (2000). Δεκαπέντε παιδαγωγοί: Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
 4. Κρίβας, Σ. (2005). Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική θεματική.  Aθήνα: Gutenberg.
 5. Ματσαγγούρας, Η. (2006). Η σχολική τάξη. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 
 6. Mατσαγγούρας, Η., & Χατζηγεωργίου, Γ. (2010). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής. Αθήνα:   Gutenberg.
 7. Mialaret, G. (2008). Επιστήμες της Εκπαίδευσης: η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου (μτφρ. Δ. Καρακατσάνη). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 8. Mialaret, G. (2011). Περί Παιδαγωγικής και εκπαίδευσης (επιμ. Π. Καλογιαννάκη, Κ. Καρράς). Αθήνα: Gutenberg.
 9. Ξωχέλλης, Π. (1997). Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη.
 10. Πυργιωτάκης, Ι. (2011). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο
 11. Χατζηδήμου, Δ. (2002), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη.