Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_297
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (ARCH239)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση του πολιτικού φαινομένου στις διάφορες εκδοχές του: φιλελεύθερη δημοκρατία, αυταρχικά καθεστώτα, ολοκληρωτικά πολιτικά συστήματα, δικτατορίες, παραδοσιακές μορφές διακυβέρνησης. Αναλύονται κυρίως οι κοινωνιολογικές συνθήκες (τάξεις, κοινωνική διαστρωμάτωση, πολιτική κουλτούρα, νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας)  που καθιστούν δυνατή τη σταθερότητα ενός πολιτικού συστήματος. Εξετάζονται κυρίως τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά των φιλελεύθερων δημοκρατικών κοινωνιών σε σύγκριση με αυτά των διαφόρων αυταρχικών πολιτικών συστημάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο φαινόμενο  της εξουσίας σε συνάρτηση με την ιδεολογία και τους πολιτικούς θεσμούς, για κατανοηθεί ο ρόλος τους στη σταθερότητα και την αναπαραγωγή του εκάστοτε πολιτικού συστήματος.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια / ο φοιτητής θα μπορεί:

 1. Να κατανοεί το πολιτικό φαινόμενο και τις διάφορες ερμηνείες ή προσεγγίσεις του (κοινωνιολογική, φιλοσοφική προσέγγιση).
 2. Να γνωρίζει την έννοια της ιδεολογίας και τον ρόλο της στη σύγχρονη πολιτική.
 3. Να γνωρίζει το περιεχόμενο των ιδεολογιών και να είναι σε θέση να διακρίνει τις ιδεολογίες και τα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα.
 4. Να γνωρίζει ότι τα πολιτικά καθεστώτα στηρίζονται σε διαφορετικές αξίες, ιδέες ή αρχές και να μπορεί να τα διακρίνει.
 5. Να κατανοεί την έννοια της νομιμοποίησης και να τη συσχετίζει με την πολιτική κουλτούρα και με τη σταθερότητα των πολιτικών καθεστώτων.
 6. Να αναγνωρίζει τις αξίες της δημοκρατίας και να τις διακρίνει από αυτές των αυταρχικών καθεστώτων.
 7. Να κατανοεί το εξουσιαστικό φαινόμενο τόσο στον χώρο της κοινωνίας όσο και σε αυτόν της πολιτικής.
 8. Να κατανοεί την έννοια της πολιτικής κουλτούρας και τους θεσμούς που την παράγουν (κυρίως οικογένεια και σχολείο).
 9. Να γνωρίζει τους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και να κατανοεί τη σημασία και το ρόλο τους στο δημοκρατικό πολίτευμα.
 10. Να έχει μια σαφή εικόνα των δυτικών δημοκρατικών συστημάτων, των ομοιοτήτων και των διαφορών τους

Γενικά, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, η φοιτήτρια / ο φοιτητής θα μπορεί να αναπτύξει τις παρακάτω γενικές δεξιότητες:

 1. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 2. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 3. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 4. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 5. Λήψη αποφάσεων
 6. Αυτόνομη εργασία

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν επιπλέον αναπτύξει τις παρακάτω ειδικές δεξιότητες/ικανότητες:

 1. Να συμμετέχουν ενεργά στα δημόσια πράγματα και στην κοινωνική ζωή
 2. Να είναι συνήγοροι της δημοκρατίας στην καθημερινή ζωή τους 
 3. Να ασκούν πρακτικές διαλόγου στο πλαίσιο της σχολικής τάξης

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 1. Ανάλυση της έννοιας της πολιτικής και του πολιτικού φαινομένου
 2. Η ιδεολογία ως σύγχρονο φαινόμενο και οι κυριότερες πολιτικές ιδεολογίες
 3. Τα πολιτικά συστήματα, η φυσιογνωμία και οι διαφορές τους
 4. Το φαινόμενο της εξουσίας
 5. Η νομιμοποίηση της εξουσίας
 6. Η πολιτική κουλτούρα και οι θεσμοί που την καλλιεργούν και την επηρεάζουν, με έμφαση στην εκπαίδευση
 7. Ανάλυση του κράτους από ιστορική και θεωρητική σκοπιά (το κράτος στη φιλελεύθερη και τη μαρξιστική θεωρία), ο ρόλος του κράτους στη σύγχρονη κοινωνία, το πολιτικό σύστημα και οι παράγοντες που επιδρούν στη λειτουργία του.
 8. Οι μηχανισμοί λήψης των πολιτικών αποφάσεων (πολιτικά κόμματα, ομάδες πίεσης).
 9. Οι θεσμοί της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (κυβέρνηση, βουλή, δικαιοσύνη, κρατική γραφειοκρατία) και ο ρό-λος τους στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής (στην οποία υπάγεται και η εκπαιδευτική πολιτική).

 

Υποστήριξη του μαθήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και χρήση λογισμικού με διαφάνειες (PowerPoint).

Χρήση διαδικτύου για την παρουσίαση παραδειγμάτων.

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο  - Διαλέξεις με κριτική ανάλυση και συζήτηση, ατομικές εργασίες

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις
(13 μαθήματα Χ 3 ώρες)

39

Ατομικές εργασίες - πρόοδοι

16

Παρουσίαση - σχολιασμός εργασιών - συζήτηση

 

10

Αυτοτελής Μελέτη

25

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Η αξιολόγηση γίνεται στα Ελληνικά

Προσφέρονται τρεις εναλλακτικές:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης (100%)

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (50%) συν εκπόνηση ατομικής Εργασίας (50%). Προϋπόθεση είναι η φοιτήτρια ή ο φοιτητής να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στη Γραπτή τελική εξέταση.

ΙΙΙ. Φάκελος φοιτητή: δύο πρόοδοι (80%), 5 ατομικές εργασίες (20%).

Εργασίες παρουσιάζονται εθελοντικά από τους φοιτητές και λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγησή τους.

Λαμβάνονται υπόψη η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης και οι εναλλακτικές ανακοινώνονται στο e-class

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 1. Basaran, T., Bigo, D., Guittet, E.-P., Walker, R.B. J. (eds). (2017). International Political Sociology. Transversal Lines. London: Routledge.
 2. Ball A. & Peters G. (2000). Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση. Αθήνα: Παπαζήσης.
 3. Heywood A. (2000). Εισαγωγή στην Πολιτική. Αθήνα: Πόλις.
 4. Σημειώσεις του μαθήματος στο e-class.

 -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. International Political Sociology, Oxford Academic
 2. Τετράδια πολιτικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης