Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 10o Εξάμηνο (5ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα A
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A4
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (6/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2191)
Ώρες γραφείου για τους φοιτητές: Τρίτη 5-8 μμ - https://upatras-gr.zoom.us/j/96118282643?pwd=K0hpWHNMdXJ1TEFqT0RTN2wzTlExQT09
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοούν:

 • Τις βασικές αρχές των υπολογιστικών φαινομένων μεταφοράς
 • Τις τεχνικές  διακριτοποιήσης τρισδιάστατων χώρων και κατασκευής πλέγματος
 • Τη διαδικασία προσομοίωσης πραγματικών προβλημάτων
 • Τις τεχνικές οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαπαιτούμενα μαθήματα δεν έχουν θεσμοθετηθεί. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση στη Ροή Ρευστών, Μεταφορά Μάζας & Θερμότητας και Αριθμητικών Μεθόδων σε προπτυχιακό επίπεδο.

 • Εισαγωγή στις μεθόδους προσομοίωσης φαινομένων: πεπερασμένα στοιχεία και πεπερασμένοι όγκοι
 • Τεχνικές δημιουργίας πλέγματος
 • Επιλυτές για την επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes (SIMPLE, PISO, FSM methods)
 • Tεχνικές επίλυσης εξισώσεων διάχυσης
 • Εισαγωγή στην τυρβώδη ροή
 • Τεχνικές επίλυσης εξισώσεων που διέπουν τυρβώδεις ροές.
 • Εισαγωγή στο OpenFoam
 • Εφαρμογές στο OpenFoam

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Ασκήσεις

30

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

7

Εκπόνηση μελέτης (project)

40

Συγγραφή εργασίας

10

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

123 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Εβδομαδιαίες υποχρεωτικές ασκήσεις (45%)

Ατομικό ερευνητικό project με δημόσια παρουσίαση (55%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2191/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

Βασικό Σύγγραμμα:

H. K. Versteeg and W. Malalasekera, 'An Introduction to Computational Fluid Dynamics: the Finite Volume Method', Longman Scientific & Technical, 2007.

Επιπλέον βιβλιογραφία:

 • J. H. Ferziger and M. Peric, 'Computational Methods for Fluid Dynamics', Springer, 2004.
 • C. Hirsch, 'Numerical Computation of Internal and External Flows: Volume 1, Fundamentals of Numerical Discretization', 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2001.
 • Hirsch, 'Numerical Computation of Internal and External Flows: Volume 2, Methods of Inviscid and Viscous Flows', John Wiley & Sons, 2001.C.