Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 10o Εξάμηνο (5ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα A
Τύπος Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A5
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2144)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

α)   υπολογισμού και εκτίμησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων

β)   σχεδιασμού συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων.

γ)   σχεδιασμού μονάδων μηχανικού διαχωρισμού και ανακύκλωσης υλικών

δ)   επιλογής, ανάλυσης και σχεδιασμού διεργασιών μηχανικής, θερμικής και βιολογικής επεξεργασίας στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σεναρίου διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων

ε)   σχεδιασμού, λειτουργίας και παρακολούθησης της περιβαλλοντικής κατάστασης ενός χώρου υγειονομικής ταφής αστικών στερεών αποβλήτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασική γνώση ισοζυγίων μάζας, φυσικών και χημικών διεργασιών.

 • Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. Χειρισμός και αποθήκευση στην πηγή.
 • Συστήματα συλλογής.
 • Υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων.
 • Μηχανικός διαχωρισμός.
 • Μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση).
 • Μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας (λιπασματοποίηση, αναερόβια χώνευση).
 • Περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος εναλλακτικών ολοκληρωμένων διαχειριστικών σεναρίων.

Χρήση Η/Υ και video projector

Προβολή video

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Φροντιστήριο

13

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

52

Μελέτη για τελική εξέταση

12

Τελική εξέταση

3

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

106 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (60%)
 • Επίλυση Προβλημάτων (40%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα του eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2144/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 1. "Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων", Δ. Χ. Παναγιωτακόπουλος, Εκδ. Ζυγός, 2002, Θεσσαλονίκη, ISBN: 960-8065-31-3
 2. "Εγχειρίδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων", G. Tchobanoglous, F. Kreith. Μετάφραση:Α. Κούγκολος, Α. Καραγιαννίδης, Π. Σαμαράς, Εκδ. Τζιόλα, 2010, Θεσ/νίκη. ISBN 978-960-418-247-3