Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 10o Εξάμηνο (5ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β4
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2214)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:

1.  Έχει αντίληψη του τρόπου λειτουργίας βασικών ετερογενών αντιδραστήρων.

2. Γνωρίζει τα μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την προσομοίωση καταλυτικών αντιδραστήρων και τις βασικές αρχές τους.

3.  Γνωρίζει σε βάθος το απλά ψευδο-ομογενή μοντέλα αντιδραστήρων σταθεράς κλίνης.

4. Να γνωρίζει τη λειτουργία των αντιδραστήρων ρευστοποιημένης κλίνης και των αντιδραστήρων τριών φάσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση και κριτική αποτίμηση κινητικών δεδομένων από την βιβλιογραφία.
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα χημικών διεργασιών
 • Ικανότητα σύνθεσης πολλών πεδίων της χημικής μηχανικής και της φυσικοχημείας
 • Επιλογή μοντέλων σχεδιασμού αντιδραστήρων με τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια
 • Τεχνικές ικανότητες δημιουργίας μοντέλων αντιδραστήρων
 • Ικανότητες επίλυσης πολύπλοκων συστημάτων διαφορικών εξισώσεων
 • Ικανότητα ανάλυσης λειτουργικών παραμέτρων αντιδραστήρων

Χημικές Διεργασίες Ι  & ΙΙ

Εισαγωγή στο σχεδιασμό καταλυτικών αντιδραστήρων

Αντιδραστήρες σταθεράς κλίνης

 1. Ψευδοομογενή μοντέλα
 2. Ετερογενή μοντέλα

Δύο παραδείγματα προσομοίωσης αντιδραστήρων σταθεράς κλίνης

Αντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης

Αντιδραστήρες τριών φάσεων

Χρήση Η/Υ , ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού και χρήση πακέτων επίλυσης διαφορικών εξισώσεων.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Επίλυση ασκήσων

36

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

28

Εκπόνηση μελέτης (project)

20

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

120 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

α) Γραπτές Εργασίες στο σπίτι

β) Παρουσίαση στην τάξη και συζήτηση πιθανών λύσεων προβλημάτων

γ) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις

 1. Βερύκιος Ξ. , Ετερογενείς Καταλυτικές Αντιδράσεις και Αντιδραστήρες, Εκδ. Σ. Κωσταράκης (2004).
 2. Fogler Scott H. (Φιλιππόπουλος Κ., Μαρνέλος Γ. επιμέλεια), Μηχανική χημικών αντιδράσεων και σχεδιασμός αντιδραστήρων, 5η έκδοση, Εκδ. Α, Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. (2018)
 3. Levenspiel Octave, Μηχανική Χημικών Διεργασιών, Εκδ. Σ. Κωσταράκης (2011)
 4. Smith J. M., Μηχανική χημικών διεργασιών, 3η έκδοση, Εκδ. Α, Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. (1997)