Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 4o Εξάμηνο (2ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_582
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2114)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:

- Κατανοεί τις έννοιες και αρχές που εφαρμόζονται σε διάφορους φορείς που υπόκεινται σε διάφορα φορτία και τα αποτελέσματα αυτών των φορτίων.

- Αναλύει τους φορείς που υπόκεινται σε εφελκυσμό, θλίψη, στρέψη, κάμψη και σύνθετες φορτίσεις χρησιμοποιώντας τις θεμελιώδεις έννοιες της τάσης, παραμόρφωσης και ελαστικής συμπεριφοράς των υλικών. Αναλύει λεπτότοιχα δοχεία υπό πίεση.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν γνώση μαθηματικών και φυσικής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ (Μη-Παραμορφώσιμα Σώματα)

1. Εισαγωγή

 Έννοια της δύναμης. Γραφική και αναλυτική σύνθεση δυνάμεων. Ισορροπία δυνάμεων. Ροπή. Ισορροπία στερεού σώματος και εξισώσεις ισορροπίας.

2. Δικτυώματα

Στοιχεία διανυσματικού λογισμού. Πράξεις διανυσμάτων. Κριτήρια ισοστατικότητας. Εξισώσεις ισορροπίας. Μέθοδος κόμβων. Μέθοδος τομών.

3. Διαγράμματα Ν, Q, Μ

Είδη φορέων και τρόπος στήριξής τους. Υπολογισμός αντιδράσεων. Εντατική κατάσταση δοκού. Αξονική - τέμνουσα.

Β. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

4. Εισαγωγή στην Αντοχή Υλικών (Παραμορφώσιμα Σώματα)

Αξονική - επίπεδη, χωρική εντατική κατάσταση. Τανυστική προσέγγιση εντατικής κατάστασης. Μαθηματικές ελαστικές σταθερές. Γενικευμένος Νόμος Hooke. Σχέση ελαστικών σταθερών με τεχνικές σταθερές (μέτρα Young και Poisson). Τάσεις σε πλάγιες τομές. Αρχή της επαλληλίας. Μηχανική απόκριση μεταλλικών, κεραμικών και πολυμερικών υλικών.

5. Θραύση, Πλαστική Διαρροή και Κόπωση Υλικών

Αστοχία σε εφελκυσμό και θλίψη υλικών. Βασικές αρχές της θραυστομηχανικής. Η έννοια πλαστικής διαρροής. Μοντέλα πλαστικής διαροής. Έννοια της κόπωσης υλικών. Καμπύλες και μοντέλλα κόπωσης.

6. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις

Επίδραση των θερμικών τάσεων. Μεταβολή όγκου σε αξονική καταπόνηση. Θερμική διαστολή και υπολογισμός τάσεων σε διάφορες θερμοκρασίες.

7. Κάμψη και Στρέψη.

Καθαρή, Γενική κάμψη. Κέντρα βάρους, ροπές αδράνειας. Βασικοί τύποι κάμψης. Διάτμηση στην κάμψη και κύριες τάσεις. Στρέψη λεπτότοιχων φορέων. Στρέψη ράβδου κυκλικής διατομής. Στατικά αόριστα προβλήματα στρέψης.

8. Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης

Προσδιορισμός τάσεων. Τάσεις και παραμορφώσει σε σφαιρικά και κυλινδρικά λεπτότοιχα δοχεία. Μελέτη μεταβολής όγκου.

Λέξεις-κλειδιά: δικτυώματα, ισορροπία δυνάμεων, διαγράμματα Ν, Q, Μ, διάτμηση, θερμική παραμόρφωση, Νόμος Hooke, λεπτότοιχα δοχεία πίεσης, ροπή, κάμψη, στρέψη

Χρήση Η/Υ και video projector

Χρήση ιστοσελίδων

Προβολή video

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Διαδραστική διδασκαλία

24

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

73

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

149 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Τελική εξέταση (100%)

ή/και 3  προόδους κατά τη διάρκεια του έτους

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2114/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

Π.Α. Βουθούνης, “Τεχνική Μηχανική”, Εκδ. 2011. (ISBN: 978-960-85431-7-1)

F.P. Beer, E.R. Johnston Jr, J. T. DeWolf, D.F. Mazurek “Μηχανική των Υλικών” (Μεταφρ.), Εκδ. Τζιόλα, 2012 (ISBN: 978-960-418-381-4)