Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 5o Εξάμηνο (3ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_680
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (1/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2184)
Ώρες γραφείου για τους φοιτητές: Πέμπτη 12.00-14.00
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι  σε θέση να:

 • περιγράφουν την εξέλιξη της επιστήμης της μικροβιολογίας και τα σημεία ορόσημα που την χαρακτηρίζουν,
 • διακρίνουν τα βασικά είδη μικροοργανισμών,
 • αναγνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες τους και να επιλέγουν τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξής τους,
 • υπολογίζουν τα παραγόμενα ποσά ενέργειας με βάση την τροφή τους και τα ακολουθούμενα μεταβολικά μονοπάτια,
 • συνδυάζουν διεργασίες για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων,
 • αναπτύσσουν μαθηματικά μοντέλα που θα περιγράφουν τη μικροβιακή ανάπτυξη, την παραγωγή προϊόντων, την κατανάλωση  θρεπτικών και την αποδόμηση ρύπων,
 • συνεργάζονται  με διεπιστημονικές ομάδες, και
 • να ανατρέχουν στη διεθνή βιβλιογραφία, να προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν σχετικές εργασίες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Μικροβιολογίας οι φοιτητές πρέπει να είναι έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών                
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Εισαγωγή στη Μικροβιολογία.
 • Ιστορική αναδρομή της Μικροβιολογίας και σημαντικές συνεισφορές στην εξέλιξή της.
 • Χημικά συστατικά του κυττάρου.
 • Σύγκριση προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων.
 • Δομή και λειτουργίες των προκαρυωτικών κυττάρων.
 • Ποικιλότητα των προκαρυτωτικών οργανισμών.
 • Αρχές ταξινόμησης. Μικροσκοπική παρατήρηση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών.
 • Εισαγωγή στα Βακτήρια. Μέθοδοι και τεχνικές για τη μελέτη των βακτηρίων. Χρήση διαφόρων μεθόδων μικροσκοπίας, χρώσεις και θρεπτικά για την ανάπτυξη των βακτηρίων.
 • Δομή των βακτηρίων. Μορφολογία και φυσιολογία των βακτηρίων.  Βακτηριακός μεταβολισμός.
 • Κύρια καταβολικά και αναβολικά μονοπάτια. Ρύθμιση του μεταβολισμού.
 • Μικροβιακή ανάπτυξη και αναπαραγωγή.
 • Ανάπτυξη βακτηριακών πληθυσμών. Παράγοντες που επηρεάζουν την βακτηριακή ανάπτυξη.
 • ‘Ενζυμα, δομή και λειτουργία.
 • Μορφολογία και ανάπτυξη μυκήτων. Μορφολογία και ανάπτυξη ζυμομυκήτων. Μορφολογία και ανάπτυξη αλγών.
 • Θέματα εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας. Παραδείγματα: μικροβιολογίας τροφίμων, βιομηχανικής μικροβιολογίας, περιβαλλοντικής βιοαποκατάστασης.

Χρήση Η/Υ και video projector

Χρήση ιστοσελίδων

Προβολή video

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Εργαστηριακή Άσκηση

3

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

30

Εκπόνηση μελέτης (project)

30

Συγγραφή εργασίας

20

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

119 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (40%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (60%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2184/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Μικροβιολογία και μικροβιακή τεχνολογία, Αγγελής Γ., Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε, 2007
 • Βιολογία των μικροοργανισμών, Τόμος Ι, Madigan M.T, Παν. Εκδόσεις Κρήτης, 2008

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Microbiology
 • The Journal of Microbiology
 • Journal of Applied Microbiology