Στοιχεία Μαθήματος
Προπτυχιακά Μαθήματα, 5o Εξάμηνο (3ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_481
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Εργαστήριο (4Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2156)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος του Εργαστηρίου ο σπουδαστής πρέπει :

1.  Να έχει κατανοήσει τις αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται:

 • στην κατεργασία και προετοιμασία μεταλλικών δοκιμίων για οπτική παρατήρησηστις διεργασίες που απαιτούνται για την βαφή μετάλλων με επιθυμητά αποτελέσματα.
 • στην καταγραφή επιφανειακής σκληρότητας και εμβαπτότητας μεταλλικών δοκιμίων
 • στην μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς κραμάτων.
 • στην κατασκευή διαγραμμάτων φάσεων μεταλλικών υλικών με πειραματικές μεθόδους.

2.  Να μπορεί να συνδυάζει τα θεωρητικά στοιχεία (Μάθημα Επιστήμη Υλικών Ι) με τα αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών και αναλύσεων ώστε να μπορεί να προγραμματίζει διεργασίες (θερμικές, μηχανικές κ.α.) με επιθυμητά αποτελέσματα (τελικές τεχνολογικές ιδιότητες μετάλλων.)

3.  Να εκτιμά με μακροσκοπικές παρατηρήσεις την θερμική και μηχανική προιστορία μεταλλικών υλικών.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασικές γνώσεις Επιστήμης Υλικών Ι.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές ασκούνται σε 5 εργαστηριακές ασκήσεις και στην επεξεργασία πειραματικών δεδομένων.

 • Προπαρασκευή μεταλλικών δειγμάτων για μεταλλογραφική παρατήρηση.
 • Κοπή με δισκοτόμο.
 • Ενσωμάτωση μεταλλικού δοκιμίου σε ρητίνη.
 • Διαδοχική λείανση.
 • Χημική προσβολή μεταλλικών δοκιμίων.
 • Οπτική παρατήρηση σε μεταλλογραφικά μικροσκόπια.
 • Παρατήρηση μικρογραφικών δομών με οπτικό μικροσκόπιο, καταγραφή αποτελεσμάτων.
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων για το είδος του παρατηρούμενου δοκιμίου και την δομή του.
 • Θερμική ανάλυση κραμάτων.
 • Μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασίας.
 • Κατασκευή καμπυλών ψύξης. ( θερμοκρασία, χρόνος).
 • Κατασκευή Διαγραμμάτων φάσεων δύο συστατικών
 • Βαφή κοινών και κραματικών χαλύβων με θέρμανση και ταχύτατη τοπική ψύξη σε συσκευή Jomini (Μαρτενσιτική βαφή).
 • Μεταβολές στην κρυσταλλική δομή και στις τεχνολογικές ιδιότητες με την βαφή.
 • Σκληρομέτρηση δοκιμίων και κατασκευή διαγραμμάτων εμβαπτότητας.
 • Καταγραφή αποτελεσμάτων και σύγκριση εμβαπτότητας μεταξύ κοινών και κραματικών χαλύβων. Εξήγηση διαφορών.
 • Συσχετισμός μετρήσεων με διαγράμματα CCT (Ταχύτητες ψύξης, σκληρότητα)

Δημοσιεύση Σημειώσεων, κανονισμών και ωριαίων προγραμμάτων στην πλατφόρμα e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

2

Εργαστηριακές  Άσκήσεις

36

Συγγραφή εργασιών

25

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

12

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

75 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (20%)

Γραπτή Εργασία (50%)

Δημόσια Παρουσίαση (30%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2156 και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 • Σημειώσεις Εργαστηρίου
 • Μεταλλογνωσία (Κράματα, Μέταλλα, Βιομηχανικά Κράματα), Κ.Κονοφάγος
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών - Μεταλλογνωσία, Π.Νικολόπουλος
 • Eπιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, W.D.Callister JR