Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 6o Εξάμηνο (3ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_671
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Εργαστήριο (4Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2158)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του εργαστηριακού μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί :

1. Να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί πειράματα χρησιμοποιώντας ενόργανες αναλυτικές τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα περιεχόμενα του εργαστηρίου, για τον χαρακτηρισμό των πολυμερών και τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων τους.

2. Να γνωρίζει το επιστημονικό υπόβαθρο των τεχνικών αυτών και να μπορεί να επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων πειραμάτων.

3. Να κρίνει τα αποτελέσματα και να κατανοεί τις ιδιότητες των πολυμερών με βάση το υπόβαθρο που απέκτησε τόσο κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων όσο και από το μάθημα Επιστήμη Πολυμερών.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Aυτόνομη εργασία

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασικές γνώσεις της Επιστήμης των Πολυμερών και Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης.

1. Ιξωδομετρία : Προσδιορισμός εσωτερικού ιξώδους, μέσου μοριακού βάρους Μν και μοριακών διαστάσεων των μακρομορίων με την χρήση ιξωδομέτρων τύπου Ubbedohde.

2. Χρωματογραφία πηκτώματος (GPC) : Προσδιορισμός μέσω μοριακών βαρών και της μοριακής κατανομής πολυμερικών δειγμάτων.

3. Υπέρυθρη φασματοσκοπία (FTIR) : Εφαρμογή της FTIR φασματοσκοπίας για την ταυτοποίηση πολυμερών και τον προσδιορισμό της σύστασης συμπολυμερών.

4. Μελέτη διαλυτότητας πολυμερών με φασματοφωτομετρία :  Προσδιορισμός της θερμοκρασίας Θ και της κρίσιμης θερμοκρασίας διαλύσεως (LCST/UCST).

5. Διαφορική ανιχνευτική θερμιδομετρία (DSC) : Προσδιορισμός θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης, βαθμού κρυσταλλικότητας, θερμοκρασίας τήξεως πολυμερικών δειγμάτων.

6. Δοκιμές εφελκυσμού : Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης πολυμερικών δειγμάτων και προσδιορισμός των τελικών μηχανικών ιδιοτήτων τους.

7. Ρεολογία πολυμερών : Μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς πυκνών υδατικών διαλυμάτων πολυμερών με την χρήση ιξωδομέτρου τύπου Couete. Επίδραση του Μw και της θερμοκρασίας.

Eκτεταμένη χρήση του e-class για επίλυση ασκήσεων και της μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Εργαστηριακή Άσκηση

12

Μελέτη  θεωρίας, τεχνικών

30

Συγγραφή εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων

33

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

75 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση/ βαθμολόγηση περιλαμβάνει :

1. Τεστ πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης (25% στον τελικό βαθμό)

2. Γραπτή αναφορά, ανά ασκούμενο φοιτητή, παρουσίασης της θεωρίας και των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής άσκησης (25% στον τελικό βαθμό)

3. Τελική γραπτή εξέταση (50% στον τελικό βαθμό)

Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός 5

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2158/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

  1. «Συνθετικά Μακρομόρια, Βασική Θεώρηση», Α.Ντόντος, Εκδ. Κωσταράκης, Αθήνα, 2012.
  2. «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών», Κ. Παναγιώτου, Εκδ. ΠΗΓΑΣΟΣ, Θεσσαλονίκη.
  3. «Polymers: Chemistry Physics of modern materials” J.M.G. Cowie, 2nd Ed., Blakie, London, 1991
  4.  “Polymer Chemistry” P.C.Hiemenz, T.P. Lodge, 2nd Ed., CRC Press, New York, 2007.