Στοιχεία Μαθήματος
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7o Εξάμηνο (4ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_756
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Εργαστήριο (4Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (1/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2146)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε βασικές διεργασίες χημικής μηχανικής, μαθαίνουν να λειτουργούν πειραματικές διατάξεις, παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους σε πρωτότυπες τεχνικές αναφορές και κατά την επεξεργασία των μετρήσεων αξιοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν στα αντίστοιχα θεωρητικά μαθήματα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  Εργαστήριο Διεργασιών Ι, οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Για την παρακολούθηση του μαθήματος ενθαρρύνεται ο/η φοιτητής/τρια να φρεσκάρει τις βασικές γνώσεις των μαθημάτων Ροής Ρευστών, Φυσικών Διεργασιών, Μεταφορά Μάζας, Χημικών Διεργασιών, Σχεδιασμό Χημικών Αντιδραστήρων. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν γνώσεις από το μάθημα 'Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας'.

Το Εργαστήριο Διεργασιών Ι περιλαμβάνει επτά (7) ασκήσεις, τέσσερεις αναφέρονται σε Φυσικές Διεργασίες  και τρεις σε Χημικές Διεργασίες. Οι ασκήσεις εκτελούνται κατά τη διάρκεια του 7ου εξαμήνου των σπουδών τους από ομάδες 3-4 φοιτητών.

Οι ασκήσεις των Φυσικών Διεργασιών είναι:

 • Απορρόφηση Αερίων
 • Στερεά και ρευστοστερεά κλίνη
 • Προσδιορισμός συντελεστή οπισθέλκουσας δύναμης και ιξώδους
 • Διάχυση υγρών και αερίων

Οι ασκήσεις των Χημικών Διεργασιών είναι:

 • Μελέτη Κινητικής Χημικής Αντίδρασης με Αέρια Χρωματογραφία.
 • Κατανομή Χρόνων Παραμονής σε Αναδευόμενο Αντιδραστήρα.
 • Καταλυτική Οξείδωση Αιθυλενίου.

Λέξεις-Κλειδιά: Φυσικές Διεργασίες, Χημικές Διεργασίες, απορρόφηση, κλίνες, ιξώδες, κινητική χημικής αντίδρασης, καταλυτική οξείδωση

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

3

Εργαστηριακή Άσκηση

14

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

30

Εκπόνηση μελέτης (project)

20

Συγγραφή εργασίας

10

Εξέταση

5

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

82 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Προφορική  ή γραπτή Εξέταση (50%)

Γραπτή Εργασία (50%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2146/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

Χ. Παρασκευά, Δ. Σπαρτινός, “Σημειώσεις Εργαστηρίου Διεργασιών Ι”, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2012