Στοιχεία Μαθήματος
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7o Εξάμηνο (4ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_795
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (2Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: http://www.mech.upatras.gr/~adamides/dpe/
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τα εργαλεία που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη  διοίκηση μονάδων παραγωγής προϊόντων ή/και υπηρεσιών, καθώς και με το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων. Επιδιωκόμενος στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες να μπορούν:

  1. Να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό παραγωγικών μονάδων σύμφωνα με τους στόχους της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εργαλεία.
  2. Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πόρους των παραγωγικών μονάδων (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό) για την παραγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις αγοράς.
  3. Να συμμετέχουν σε διαδικασίες βελτίωσης παραγωγικών μονάδων.
  4. Να σχεδιάζουν/προγραμματίζουν έργα (τεχνικά, ανάπτυξης τεχνολογίας, κλπ) και να ελέγχουν την εκτέλεσή τους σε σχέση με τους στόχους και τους περιορισμούς χρόνου, κόστους και ποιότητας.
  5. Να διαχειρίζονται τους κινδύνους στην εκτέλεση των έργων.  

Λήψη αποφάσεων

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

Διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Σχεδιασμός διαδικασιών. Σχεδιασμός προϊόντων και  υπηρεσιών. Δίκτυα εφοδιασμού και διανομής. Χωροταξία και ροή. Σχεδιασμός θέσεων εργασίας και  οργάνωση  εργασίας.  Προγραμματισμός  και  έλεγχος  παραγωγής.  Διαχείριση δυναμικότητας. Προγραμματισμός και έλεγχος πόρων (MRP, ERP). JIT και λιτή παραγωγή.  Μέτρηση της επίδοσης και βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών. Σχεδιασμός και οργάνωση έργου. Προγραμματισμός  και έλεγχος έργου (CPM, PERT).  Χρηματο-οικονομική διαχείριση έργου.  Διαχείριση απρόβλεπτων γεγονότων.  Διαχείριση κινδύνου.

Διαφάνειες Powerpoint

Περιβάλλον προσομοίωσης διαδικασιών

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

51

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

 

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: Γραπτή εξέταση (100%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: http://www.mech.upatras.gr/~adamides/dpe/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

  1. N. Slack, S. Chambers, and R. Johnson «Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2009.
  2. Ε. Αδαμίδης, «Εισαγωγή στη διοίκηση της παραγωγής: Μια σύγχρονη προσέγγιση». Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2004.
  3. Ε. Αδαμίδης, «Σχεδιασμός και Διοίκηση Βιομηχανικών Μονάδων», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2016,  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6272.