Στοιχεία Μαθήματος
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7o Εξάμηνο (4ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_796
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (2Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: http://www.mech.upatras.gr/~adamides/dpe/page-15.html
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διοίκησης και της οικονομίας των επιχειρήσεων που αφορούν τους μηχανικούς. Επιδιωκόμενος στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες να μπορούν:

  1. Να κατανοούν τη βασική δομή του οικονομικού συστήματος και της θέσης των επιχειρήσεων σε αυτό.
  2. Να αξιολογούν επενδύσεις σε πόρους σε σχέση με τον κύκλο ζωής τους και τους διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησής τους.
  3. Να κατανοούν  τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ (προγραμματισμό, οργάνωση,  διεύθυνση/ηγεσία και έλεγχο) και τις διοικητικές πρακτικές που σχετίζονται με αυτές.
  4. Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της οργανωσιακής γνώσης και πνευματικής ιδιοκτησίας και τους τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισής τους. 

Λήψη αποφάσεων

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

Οικονομία-Κοινωνία-Οργανώσεις. Βασική οικονομική των επιχειρήσεων. Οι μάνατζερ και το μάνατζμεντ. Το περιβάλλον του μάνατζμεντ. Τα θεμέλια της λήψης αποφάσεων. Τα θεμέλια της λειτουργίας του προγραμματισμού. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Ομάδες και διοίκηση ομάδων εργασίας. Παρακίνηση και επιβράβευση εργαζομένων. Τα θεμέλια του ελέγχου.   Διαχείριση οργανωσιακών δεδομένων και γνώσης. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Εργαλεία λήψης αποφάσεων. Τεχνολογική επιχειρηματικότητα. Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

51

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

 

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει

Γραπτή εξέταση (100%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στη σελίδα του μαθήματος:
 http://www.mech.upatras.gr/~adamides/dpe/page-15.html και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

  1. S.P. Robbins, D.A. Decenzo και M. Coulter, «Διοίκηση Επιχειρήσεων: Αρχές και Εφαρμογές», Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα, 2012.
  2. P.J. Montana και B.H. Charnov, «Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2002.
  3. Σημειώσεις διδασκόντων.