Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7o Εξάμηνο (4ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_798
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (2Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (BIO349)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να μπορεί ο φοιτητής να:

1.  Κατανοήσει τις βασικές έννοιες και διεργασίες της επιστήμης της Οικολογίας

2.  Αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις της δομής και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων

3. Εφαρμόζει της αρχές της οικολογίας στην ανάλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων

4. Εκτιμά την αξία και το ρόλο της βιοποικιλότητας, καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά οικοσυστήματα και το περιβάλλον.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις Γενικής Βιολογίας.

Στόχοι και βασικές έννοιες της επιστήμης της Οικολογίας.

Μέθοδοι και εργαλεία της οικολογικής έρευνας

Κοινότητες και Οικοσυστήματα. Αφθονία και Ποικιλότητα Ειδών. Δείκτες Ποικιλότητας.

Περιβαλλοντική Πολυπλοκότητα.

Διαταραχή και Ποικιλότητα.

Δομή Τροφικού Δικτύου και Ποικιλότητα Ειδών.

Πρωτογενής Παραγωγή και Ροή Ενέργειας.

Πρότυπα Πρωτογενούς Παραγωγής. Τροφικά Επίπεδα.

Ανακύκλωση και Διατήρηση των Θρεπτικών. Κύκλοι της ύλης, Βιογεωχημικοί κύκλοι.

Αποικοδόμηση σε χερσαία και Υδάτινα Οικοσυστήματα.

Πρωτογενής και Δευτερογενής Διαδοχή.

Αλλαγές της Κοινότητας και του Οικοσυστήματος κατά τη Διάρκεια της Διαδοχής. Διαδοχή και Σταθερότητα.

Οικολογία Τοπίου.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Παγκόσμια Οικολογία.

Παρουσιάσεις με χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (Power Point)

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

6

Εκπόνηση μελέτης (project)

20

Συγγραφή εργασίας

10

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

75 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

ΙΙ. Εκπόνηση & Δημόσια Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (30%)

Molles MC 2009. Οικολογία (Μετάφραση: Θ. Γεωργιάδη). Εκδόσεις Μεταίχμιο [Molles MC 2008. Ecology. 4rd edition. Mc Graw Hill.]

Begon M, Harper J & Townsend C 2015. Οικολογία Πληθυσμοί, Βιοκοινότητες και Εφαρμογές [Ecology: Individuals, Populations and Communities. 4th Edit., Blackwell] 1η Ελληνική Έκδοση Utopia .

Begon M, Harper J & Townsend C 1996. Ecology: Individuals, Populations and Communities. 3rd Edit., Blackwell.

Emberlin JC 2006. Εισαγωγή στην Οικολογία. Εκδόσεις Τυπωθήτω (Μεταφρ.: Μελιάδου A.)

Krebs CJ 1994. Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. Harper & Row, New York.

Odum E 1993. Ecology and our endangered Life-Support Systems (USA)

Odum E 1971. Fundamentals of Ecology. Saunders, Philadelphia.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ– (BIO349, eclass.upatras.gr)