Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7o Εξάμηνο (4ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_799
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (2Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (BMA418)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές/φοιτήτριες τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε περίπλοκα επιχειρησιακά προβλήματα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της Διοικητικής Επιστήμης και ειδικότερα του Γραμμικού και του Ακέραιου Προγραμματισμού. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και τις εφαρμογές και όχι στη θεωρητική θεμελίωση των επί μέρους εννοιών.

Επιδιωκόμενος στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες να μπορούν:

 1. Να μορφοποιούν προβλήματα γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού.
 2. Να κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού (ανηγμένο κόστος, δυϊκό πρόβλημα κλπ).
 3. Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της επίλυσης.
 4. Να κατανοούν τη μορφή και τις ιδιότητες ειδικών προβλημάτων γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού (μεταφοράς, ανάθεσης, κάλυψης κλπ).
 5. Να επιλύουν προβλήματα γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού με τη βοήθεια σχετικού λογισμικού.
 6. Να συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδων προκειμένου να αντιμετωπίζουν απλοποιημένα επιχειρησιακά προβλήματα
 7. Να παρουσιάζουν γραπτά και προφορικά τα αποτελέσματα της εργασίας τους και να διαμορφώνουν προτάσεις με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 1. Επίλυση προβλημάτων γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού με τη βοήθεια σχετικού λογισμικού
 2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε μορφή σύντομης έκθεσης.

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού καθώς και στατιστικής.

Γραμμικός Προγραμματισμός (ΓΠ):  Διαδικασία μορφοποίησης προβλημάτων. Βασικές υποθέσεις και παραδοχές. Κατηγορίες εφαρμογών.

Μεθοδολογία Επίλυσης: Γραφική επίλυση προβλημάτων ΓΠ. Οι βασικές αρχές της μεθόδου Simplex (προσδιορισμός βασικής εφικτής λύσης, βασικές  μεταβλητές, ανηγμένο κόστος). Επίλυση προβλημάτων ΓΠ με τη βοήθεια Η/Υ.

Δυϊκή θεωρία-Ανάλυση Ευαισθησίας: Ορισμός δυϊκού προβλήματος. Ανάλυση ευαισθησίας. Οικονομική ερμηνεία των δυϊκών μεταβλητών και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ευαισθησίας. Εφαρμογές σε απλοποιημένα επιχειρησιακά προβλήματα.

Το Πρόβλημα Μεταφοράς: Μορφοποίηση προβλήματος. Διαδικασία επίλυσης (προσδιορισμός αρχικής βασικής εφικτής λύσης, έλεγχος βελτιστότητας και βελτίωση λύσης). Σύνδεση του προβλήματος μεταφοράς με άλλα προβλήματα της ανάλυσης δικτύων.

Ακέραιος Προγραμματισμός (ΑΠ):  Μορφοποίηση προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού. Λόγοι χρήσης ακέραιου προγραμματισμού (αποφάσεις τύπου ΝΑΙ-ΟΧΙ, μορφοποίηση λογικών συνθηκών, προβλήματα με σταθερό και μεταβλητό κόστος). Επισκόπηση κυριότερων μεθόδων επίλυσης. Περιγραφή της μεθόδου κλάδου και ορίου (branchandbound). Επίλυση προβλημάτων ΑΠ με τη βοήθεια Η/Η. Εφαρμογές προβλημάτων ΑΠ.

Χαρακτηριστικά Προβλήματα ΑΠ: Το πρόβλημα ανάθεσης (μορφοποίηση και επίλυση απλοποιημένων παραδειγμάτων με την Ουγγρική μέθοδο). Το πρόβλημα κάλυψης (setcovering). Το πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή (TravelingSalesmanProblem, TSP). Υπολογιστική πολυπλοκότητα και παρουσίαση εφαρμογών σε πραγματικά προβλήματα.

 • Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων Γραμμικού και Ακέραιου Προγραμματισμού
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές ασκήσεις που εστιάζουν στην εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών σε πραγματικά προβλήματα

13

Αυτοτελής Μελέτη

23

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

75 Ώρες

 

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση γίνεται ως εξής:

1)  Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-    Ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας

-     Ασκήσεις

 2) Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%)

Η εκπόνηση της εργασίας είναι προαιρετική. Όσοι φοιτητές δεν επιλέγουν την εργασία, αξιολογούνται με βάση την τελική γραπτή εξέταση

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=BMA418 και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 1. Οικονόμου Γ. και Γεωργίου Α., «Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων»,  Τόμος Α’, Εκδόσεις Μπένου, 2006
 2. Υψηλάντη Π., «Επιχειρησιακή Έρευνα: Εφαρμογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση», Εκδόσεις Προπομπός, 2012
 3. H. Taha, «Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα», Εκδόσεις Τζιόλα, 2015
 4. Βασιλείου Π. και Τσάντα Ν., «Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα», Εκδόσεις Ζήτη, 2000
 5. D.R. Anderson, D. Sweeney, T. Williams and K. Martin, «Διοικητική Επιστήμη: Ποσοτικές μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων», Εκδόσεις Κριτική, 2014
 6. Σίσκου Ι., “Γραμμικός Προγραμματισμός”, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1998
 7. Winston W. and Venkataramanan M., “Introduction to Mathematical Programming”, Cengage Learning, 2002
 8. Hillier, F. and Lieberman, G., “Introduction to Operations Research”, (6th edition), McGraw-Hill International Editions, 2005
 9. Eiselt H.A. and Sandblom C, “Operations Research: a Model Based Approach”, Springer 2012
 10. Williams H.P., “Model Building in Mathematical Programming”, John Wiley and Sons, 1993