Στοιχεία Μαθήματος
Προπτυχιακά Μαθήματα, 8o Εξάμηνο (4ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_846
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Εργαστήριο (4Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (5/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2194)
Ώρες γραφείου για τους φοιτητές: Τετάρτη 9-12
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές  θα πρέπει να:

Κατανοούν την έννοια της χρήσης του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) και του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD)  ως μετρήσεων της οργανικής ισχύος ενός δείγματος υγρών αποβλήτων.

Γνωρίζουν τις βασικές αρχές  της ανάπτυξης ενός μικροοργανισμού και να μπορούν να εκτιμήσουν τις κινητικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη

Να συσχετίσουν γνώσεις από τα  Φαινόμενα Μεταφοράς με τις λαμβανόμενες πειραματικές μετρήσεις

Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους σε πρωτότυπες τεχνικές αναφορές και κατά την επεξεργασία των μετρήσεων να αξιοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν στα αντίστοιχα θεωρητικά μαθήματα.

Να έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τη λειτουργία εργαστηριακών και ημι- πιλοτικών συσκευών,

Να μπορούν να κάνουν πειραματικές μετρήσεις και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων

Να εκτελούν με ακρίβεια μετρήσεις COD και BOD  σε άγνωστα δείγματα υγρών αποβλήτων

Να μπορούν να  υπολογίσουν τις  κινητικές παραμέτρους μικροβιακής ανάπτυξης χρησιμοποιώντας αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  Εργαστήριο Διεργασιών ΙΙ, οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασική γνώση φυσικών και βιοχημικών διεργασιών

Το Εργαστήριο Διεργασιών περιλαμβάνει πέντε (5) συνολικά ασκήσεις εκ των οποίων δύο (2) ασκήσεις Φυσικών Διεργασιών και τρείς (3) ασκήσεις Βιοχημικών Διεργασιών . Οι ασκήσεις εκτελούνται από ομάδες τεσσάρων (4) φοιτητών.

Οι ασκήσεις των Φυσικών Διεργασιών είναι:

Φ1. Ροή σε Σωληνώσεις.

Φ2. Εναλλάκτης Θερμότητας.

Οι ασκήσεις των Βιοχημικών Διεργασιών είναι:

Β1. Μέτρηση Οργανικής Ισχύος Αποβλήτου μέσω του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου.

Β2. Μέτρηση Οργανικής Ισχύος Αποβλήτου μέσω του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου.

Β3. Μικροβιακή Ανάπτυξη.

Λέξεις-κλειδιά: υγρά απόβλητα, οργανική ισχύς, μικροβιακή ανάπτυξη, Αριθμός Reynolds, γραμμική και τυρβώδης ροή, πτώση πίεσης, ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας, απώλειες

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

3

Εργαστηριακή Άσκηση

14

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

30

Εκπόνηση μελέτης (project)

20

Συγγραφή εργασίας

10

Εξέταση

5

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

82 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση των ασκήσεων Βιοχημικών Διεργασιών γίνεται ως εξής:

1. Συμμετοχή του φοιτητή στην εκτέλεση της άσκησης και προφορική εξέταση(50% του τελικού βαθμού).

2. Γραπτή εξέταση (50% του τελικού βαθμού).

Η αξιολόγηση των ασκήσεων Φυσικών Διεργασιών γίνεται ως εξής:

1. Προφορική εξέταση στην αρχή της άσκησης για να ελεχθεί η προετοιμασία που έκανε ο φοιτητής (20%),

2. Γραπτή εξέταση, αφού εκτελεστούν και οι 2 ασκήσεις (40%),

3. Βαθμολόγηση της τελικής έκθεσης (40 %).

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

  1. Μηχανική Υγρών Αποβλήτων. Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση- Τόμος Α, 4η Έκδ., Metcalf & Eddy, Εκδ. Τζιόλα, 2006, Θεσ/νίκη, ISBN:960-148-109-2
  2. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Γ. Λυμπεράτος και Δ. Βαγενάς, Εκδ.Τζιόλα, 2011, Θεσ/νίκη, ISBN: 978-960-418-346-3
  3. Σημειώσεις Εργαστηρίου Διεργασιών ΙΙ, Μ. Κορνάρος και Χ. Παρασκευά, Εκδ. Πανεπιστημίου Πατρών, 2011, Πάτρα.
  4. Ρευστομηχανική, Α.Χ. Παγιατάκης, Εκδ. Πανεπιστημίου Πατρών, 2009, Πάτρα.