Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 8o Εξάμηνο (4ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_855
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (2Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (2Ωρ./Εβδ.) Εργαστήριο (2Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (2/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2120)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν σύνθετους υπολογισμούς ροής σε σωληνώσεις και να διαστασιολογούν αντλίες και εναλλάκτες θερμότητας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ οι φοιτητές πρέπει να είναι έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προαπαιτούμενα μαθήματα δεν έχουν θεσμοθετηθεί.

Απαιτείται όμως καλή γνώση της υλης των μαθημάτων: Ρευστομηχανική (CHM_570),  Μεταφορά Θερμότητας (CHM_650)

Εισαγωγή, ορισμοί και βασικές έννοιες. Διαστατική Ανάλυση. Στατική των ρευστών και εφαρμογές. Φαινόμενα ροής των ρευστών. Βασικές Εξισώσεις της ροής των ρευστών: Ισοζύγιο μάζας, Διαφορικό και μακροσκοπικό ισοζύγιο ορμής, ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας. Διορθώσεις της εξίσωσης Bernoulli για τις επιδράσεις στερεών οριακών επιφανειών, την κινητική ενέργεια του ρεύματος και την τριβή. Ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς και κανάλια. Σχέση ανάμεσα στην επιδερμική τριβή και τη διάτμηση, συντελεστής τριβής. Στρωτή ροή νευτωνικών ρευστών. Κατανομή ταχύτητας στην τυρβώδη ροή. Τριβή λόγω μεταβολής της ταχύτητας και της κατεύθυνσης. Ελάσσονες απώλειες. Σωλήνες, εξαρτήματα και Αντλίες. Αναπτυσσόμενο μανομετρικό ύψος. Ύψος αναρρόφησης και σπηλαίωση. Κατανάλωση Ισχύος, Είδη και χαρακτηριστικά Αντλιών.

Μεταφορά θερμότητας με αγωγή. Αρχές της ροής θερμότητας στα ρευστά. Τυπικοί εναλλάκτες θερμότητας. Ισοζύγια ενέργειας. Πυκνότητα ροής θερμότητας και συντελεστές μεταφοράς θερμότητας. Μέση θερμοκρασία ρεύματος ρευστού. Ολοκλήρωση στην ολική επιφάνεια, μέση λογαριθμική διαφορά θερμοκρασίας. Μερικοί συντελεστές μεταφοράς θερμότητας και υπολογισμός του ολικού συντελεστή από τους μερικούς. Συντελεστές επικαθήσεων. Μεταφορά θερμότητας σε ρευστά χωρίς αλλαγή φάσης: εξαναγκασμένη συναγωγή σε στρωτή και τυρβώδη ροή. Μηχανήματα ανταλλαγής θερμότητας. Εναλλάκτες κελύφους αυλών μιας και πολλαπλών διαδρομών.

Λέξεις-κλειδιά: Υπολογισμοί σωληνώσεων, Αντλίες, Εναλλάκτες Θερμότητας

 • Χρήση διαφανειών
 • Παρουσιάσεις power point σε Η/Υ
 • Χρήση λογισμικού UNISYM/HYSYS για την εξάσκηση των φοιτητών σε προγράμματα σχεδιασμού δικτύων σωληνώσεων και διαστασιολόγηση αντλιών και εναλλακτών θερμότητας

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

60

Εργαστηριακή Άσκηση

18

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

88

Εξετάσεις

7

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

173 Ώρες

 

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Γραπτή Εξέταση (80%)

Εργαστηριακή εργασία (20%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2120 και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 1. Unit Operations of Chemical Engineering (7th edition). W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriott. McGraw-Hill ISBN 007-124710-6
 2. Βασικές Διεργασίες Χημικής Μηχανικής (6η έκδοση). W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriott. Εκδόσεις Τζιόλα ISBN-978-960-8050-77-8
 3. Οι παρουσιάσεις των διαλέξεων και επιπλέον υλικό υπάρχουν στο eclass