Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 8o Εξάμηνο (4ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_884
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (1/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2202)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι  σε θέση να:

 1. Κατανοούν τις  συνέπειες της ελλιπούς ασφάλειας στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την επιχείρηση.
 2. Γνωρίζουν και να κατανοούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βάση για την ασφάλεια των διεργασιών.
 3. Κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με τις διεργασίες των μονάδων και του πώς μπορούν να ελεγχθούν οι κίνδυνοι.
 4. Κατανοούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της διεργασίας σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της μονάδας.
 5. Κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους η διεργασία εξαρτάται από τη γνώση και την εμπειρία των άλλων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Υγιεινής και Ασφάλειας Διεργασιών οι φοιτητές πρέπει να είναι έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Πυρκαγιά

Δουλεύοντας σε περιορισμένους χώρους

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

Σήμανση Υγείας και Ασφάλειας

Έννοια κινδύνου- επικινδυνότητα

Μέθοδοι αναγνώρισης κινδύνων

Συχνότητα πιθανής εμφάνισης κινδύνων

Ανθρώπινος παράγοντας

Διαρροή αερίου υπό πίεση

Διαρροή υγρού

Εκρήξεις αερίου νέφους

Εκρήξεις Bleve

Διασπορά τοξικού νέφους

Αιτίες καταστροφής εξοπλισμού

Ανάφλεξη

Χρήση Η/Υ και video projector

Χρήση ιστοσελίδων

Προβολή video

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

16

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Εκπόνηση μελέτης (project)

30

Συγγραφή εργασίας

14

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

20

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Βιομηχανικό Ατύχημα - Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (30%)

Ανάλυση Επικινδυνότητας - Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (30%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (40%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2202/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

Μ.Ι. Ασσαέλ, Κ.Ε. Κακοσίμος, Ανάλυση Επικινδυνότητας, Εκδ. Τζιόλα, 2008. ISBN: 976-960-418-148-3

R.E. Sanders, Chemical Process Safety, Elsevier, eBook ISBN: 075067749X