Στοιχεία Μαθήματος
Προπτυχιακά Μαθήματα, 8o Εξάμηνο (4ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_881
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: http://www.mech.upatras.gr/~nikos/course_mis-i.html
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΠΣΔ), όπως αυτά διαμορφώνονται υπό το πρίσμα των τρεχόντων οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών (διεθνοποίηση της οικονομίας, ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της Πληροφορικής, κλπ.). Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι: α) Γνώση βασικών εννοιών από τη θεωρία των πληροφοριών και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. β) Κατανόηση της αλληλεξάρτησης των ΠΣΔ με μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, μελετώντας τα συστήματα αυτά από τη σκοπιά του management. γ) Κατανόηση των βασικών δομικών ενοτήτων ενός ΠΣΔ (λογισμικό, βάσεις δεδομένων, δίκτυα τηλεπικοινωνιών) και γνώση των σχετικών τεχνολογιών Πληροφορικής. δ) Γνώση σύγχρονων εφαρμογών ΠΣΔ σε διαφόρων τύπων επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών               
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων

Πληροφοριακά Συστήματα, Οργανισμοί και Επιχειρησιακές Διαδικασίες

Πληροφορία, Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Δεδομένων

Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα

Λέξεις-κλειδιά:

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης; Λήψη Αποφάσεων; Διαχείριση Δεδομένων;  Διαδίκτυο.

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

21

Εκπόνηση μελέτης (project)

20

Συγγραφή εργασίας

10

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

 • Εργασία και Παρουσίαση (40%)
 • Γραπτή Τελική Εξέταση (60%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος: http://www.mech.upatras.gr/~nikos/course_mis-i.html   

 1. K.C. Laudon & J.P. Laudon, “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (11η Αμερικάνικη Έκδοση)”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2015, Αθήνα, ISBN: 978-960-461-623-7.
 2. P. Wallace, “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης”, Εκδόσεις Κριτική, 2014, Αθήνα, ISBN:978-960-218-886-6.
 3. Αντώνης Δημητριάδης, “Διοίκηση-Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων”,         Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1998, Αθήνα, ISBN: 9607981022.