Στοιχεία Μαθήματος
Προπτυχιακά Μαθήματα, 8o Εξάμηνο (4ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_882
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: http://www.mech.upatras.gr/~adamides/dpe/page-12.html
Λεπτομέρειες Μαθήματος
  1. Κατανόηση του στρατηγικού ρόλου των παραγωγικών μονάδων επιχειρήσεων και οργανισμών.
  2. Γνώση των στρατηγικών στόχων της παραγωγής.
  3. Γνώση των οργανωσιακών παραμέτρων που καθορίζουν το στρατηγικό ρόλο και την επίδοση ενός συστήματος παραγωγής.
  4. Γνώσεις διαχείρισης παραγωγικής δυναμκότητας, σχεδιασμού και διαχείρισης δικτύου εφοδιασμού, διαχείρισης τεχνολογίας παραγωγής, και σχεδιασμού οργανωτικών δομών και διαδικασιών για την επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων.
  5. Γνώση μεθόδων διαχείρισης της επίδοσης παραγωγικών συστημάτων.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Παραγωγής (Για τους φοιτητές που δεν έχουν αυτές τις γνώσεις, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σύντομου (4ώρου) εισαγωγικού σεμιναριακού μαθήματος, στην αρχή του εξαμήνου).

Στρατηγική επιχειρήσεων: Η προσέγγιση του Porter και η προσέγγιση με βάση τη θεωρία των πόρων. Στρατηγική παραγωγής: Στόχοι και περιοχές αποφάσεων. Η διεπαφή μεταξύ της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων και της διαδικασίας παραγωγής τους. Στρατηγική διοίκηση παραγωγικής δυναμικότητας. Σχεδιασμός και διαχείριηση εφοδιαστικής. Στρατηγική διοίκηση τεχνολογίας παραγωγής. Οργάνωση παραγωγικού έργου, διαδικασίες μάθησης και διοικητικές δομές. Μέτρηση και διαχείριση της επίδοσης. Η διαδικασία χάραξης στρατηγικής παραγωγής.

Διαφάνειες Powerpoint

Λογισμικό προσομοίωσης

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

18

Εκπόνηση μελέτης (project)

21

Συγγραφή εργασίας

12

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (70%)

Γραπτή εξέταση (30%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος  και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

  1. Αδαμίδης, Ε.Δ. (2009), Στρατηγική Διοίκηση της Παραγωγής, Κλειδάριθμος, Αθήνα.
  2. Παππής, Κ.Π. (2008), Διοίκηση Παραγωγής:
    Ο Σχεδιασμός των Παραγωγικών Συστημάτων, Σταμούλη, Αθήνα.
  3. Παπαδάκης, Β.Μ. (2009), Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Μπένου, Αθήνα.