Στοιχεία Μαθήματος
Προπτυχιακά Μαθήματα, 8o Εξάμηνο (4ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_883
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: http://www.mech.upatras.gr/~adamides/dpe/page-14.html
Λεπτομέρειες Μαθήματος
 1. Κατανόηση της τεχνολογίας ως κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο.
 2. Κατανόηση της τεχνολογίας ως παράγοντα παροχής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 3. Κατανόηση της ιδιαίτερης σημασίας της τεχνολογίας στα προϊόντα και στις διαδικασίες παραγωγής.
 4. Γνώση των χαρακτηριστικών των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας (technology start-ups) και του ρόλου τους στην οικονομία.
 5. Κατανόηση της τεχνολογικής καινοτομίας ως κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο.
 6. Γνώση των βασικών προσεγγίσεων και εργαλείων στη χάραξη τεχνολογικής πολιτικής και πολιτικής προώθησης της καινοτομίας.
 7. Γνώση της διαδικασίας και των μεθόδων αξιολόγησης τεχνολογιών και καινοτομιών.
 8. Γνώση της διαδικασίας προϊοντοποίησης και εμπορευματοποίησης τεχνολογιών.
 9. Γνώση των βασικών διαδικασιών και πλαισίων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τεχνολογίες και τεχνολογικά προϊόντα (πατέντες).
 10. Γνώση της διαδικασίας δημιουργίας νεοφυούς επιχείρησης τεχνολογίας και των σημαντικών παραγόντων (π.χ. χρηματοδότηση, επιλογή θέσης, στελέχωση) που σχετίζονται με αυτή.
 11. Γνώση της δομής και του περιεχομένου επιχειρηματικού σχεδίου επιχείρησης τεχνολογίας.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Η ανάπτυξη τεχνολογίας ως κοινωνικο-οικονομικο φαινόμενο. Τεχνολογία και ανάπτυξη. Ο ρόλος της τεχνολογίας στις οργανώσεις. Εντοπισμός και αξιολόγηση τεχνολογίας. Από την τεχνολογία στο τεχνολογικό προϊόν. Νέες επιχειρήσεις που στηρίζονται στην τεχνολογία (Technology-based start-ups).

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Ο ρόλος της καινοτομίας στο οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον. Συστημικές προσεγγίσεις στην καινοτομία και τη διαμόρφωση πολιτικής καινοτομίας. Εθνικά, περιφερειακά και κλαδικά συστήματα καινοτομίας. Μεταφορά και ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών. Αξιολόγηση καινοτομικότητας τεχνολογιών και τεχνουργημάτων. Πατέντες και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η δημιουργία της επιχείρησης τεχνολογικής καινοτομίας (πόροι, ικανότητες, στρατηγικές, διαδικασίες, στελέχωση, χρηματοδότηση). Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου στην πράξη.

Διαφάνειες Powerpoint

Λογισμικό προσομοίωσης

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

18

Εκπόνηση μελέτης (project)

21

Συγγραφή εργασίας

12

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (80%)

Γραπτή εξέταση (20%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 1. Bessant, J. και Tidd, J. (2017), Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα (3η Έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
 2. White, M.A. και Bruton, G.D. (2010), Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Κριτική, Αθήνα.
 3. Χατζηκωνσταντίνου, Γ.Θ. και Γωνιάδης, Η.Ι. (2009), Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Από την Ίδρυση στη Διοίκηση και την Επιβίωση της Νέας Επιχείρησης, Gutenberg, Αθήνα.
 4. Καραγιάννης, Η.Γ. και Μπακούρος, Ι.Λ. (2010), Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Σοφία, Θεσσαλονίκη.
 5. Stutely, R. (2003), Το Ιδανικό Επιχειρηματικό Σχέδιο, Παπασωτηρίου, Αθήνα.
 6. Mazzucato, Μ.. (2015), Το Επιχειρηματικό Κράτος: Ανατρέποντας Μύθους, Κριτική, Αθήνα.