Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 8o Εξάμηνο (4ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_797
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (2Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CIV1529)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόζει μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων.
 • Αξιολογεί την οικονομική σκοπιμότητα έργων και αποφάσεων σχετικών με την υλοποίηση έργων.
 • Αναλύει, περιγράφει και απεικονίζει γραφικά την οργανωτική δομή ενός έργου.
 • Εκτιμά τη διάρκεια και το κόστος των εργασιών του έργου.
 • Εκπονεί τη μελέτη  προγραμματισμού έργου.
 • Αναπτύσσει σχέδιο διαχείρισης κινδύνων.
 • Εφαρμόζει λογισμικό διαχείρισης έργων.
 • Ενσωματώνει μεθόδους βελτιστοποίησης στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης έργων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες (από τον παραπάνω κατάλογο):

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 1. Εισαγωγή, βασικές έννοιες διαχείρισης έργων
 2. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
 3. Ανάλυση αντικατάστασης εξοπλισμού, βέλτιστη περίοδος χρήσης μηχανημάτων
 4. Επιλογή και οικονομική αξιολόγηση δημόσιων έργων, ανάλυση ωφελειών-κόστους, μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας έργων
 5. Επιρροή αποσβέσεων, φορολογίας και πληθωρισμού στις οικονομικές αποφάσεις, ανάλυση ευαισθησίας αποφάσεων
 6. Ανάλυση δομής έργου, σχεδιασμός και οργάνωση υλοποίησης
 7. Εκτίμηση χρόνου και κόστους εργασιών
 8. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργου, προγραμματισμός διάθεσης των μέσων παραγωγής
 9. Παρακολούθηση κι έλεγχος υλοποίησης έργων
 10. Διαχείριση κινδύνων στα τεχνικά έργα
 11. Μέθοδοι βελτιστοποίησης και εφαρμογές στη διαχείριση έργων
 12. Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, λογισμικό διαχείρισης έργων, λιτή διαχείριση κατασκευών (Lean construction)

Παρουσιάσεις (power point) ως μέρος των διαλέξεων, εργαστηριακή εκπαίδευση σε λογισμικά (Excel financial functions, Ms-Project, BIM software, Lean software), συστηματική χρήση της πλατφόρμας eclass για ενημέρωση και διανομή υλικού στους φοιτητές, δημιουργία εργαστηριακών ομάδων, κλπ.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακή Άσκηση

10

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

18

Εκπόνηση μελέτης (project)

15

Συγγραφή εργασίας

8

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

91 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Γραπτή τελική εξέταση (100%) ή (εναλλακτικά)

Ενδιάμεση και Τελική Πρόοδος (100%)

Η εκπόνηση εργασιών λαμβάνεται υπόψη υποβοηθητικά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στην πλατφόρμα eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1529/

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • A. Shtub, J. Bard and S. Globerson , “Διαχείριση Έργων – Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνικοοικονομική”, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2008
 • R. Burke, “Διαχείριση Έργου - Project Management, Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2014
 • Σ. Πολύζος, “Διοίκηση και Διαχείριση Έργων – Μέθοδοι και Τεχνικές”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2011

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • ASCE Journal of Construction Engineering and Management
 • ASCE Journal of Management in Engineering
 • Automation in Construction
 • Construction Management and Economics
 • Information Technology in Construction (ITcon)

International Journal of Project Management