Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 8o Εξάμηνο (4ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_898
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: http://praktiki.upatras.gr/
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Εξοικείωση του φοιτητή με την εφαρμογή της επιστήμης που σπουδάζει, στους χώρους εργασίας σε πραγματικές συνθήκες που περιλαμβάνουν όλες τις παραμέτρους (επιστημονικές, τεχνικές, οικονομικές, νομικές, κοινωνικές, ασφάλειας κ.α.) .

Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, όπως αυτή απαιτείται και περιγράφεται από τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και στην ανάδειξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην αυριανή εξειδίκευση και στην επιλογή του καταλληλότερου και αποδοτικότερου τομέα απασχόλησης.

Ομαλότερη μετάβαση από την κατάσταση προετοιμασίας στον επαγγελματικό στίβο, με έμφαση στον προγραμματισμό, τη συνεργασία, την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, την ιεραρχία, την αποδοχή ευθύνης και την αξιολόγηση της εργασίας.

Σύνδεση του παραγωγικού χώρου με τον ακαδημαϊκό χώρο και στη δημιουργία περιβάλλοντος αμφίδρομης επικοινωνίας, ενημέρωσης, κατανόησης και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των φορέων υποδοχής της Π.Α.

Απόκτηση προϋπηρεσίας και στη διευκόλυνση της εισόδου του σπουδαστή στην αγορά εργασίας με καλύτερες προϋποθέσεις

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές πρέπει να είναι έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Η διάρκεια της ΠΑ είναι κατ’ ελάχιστο 4 εβδομάδες και κατά μέγιστο 8 εβδομάδες, σε επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με τις γνώσεις και τις δραστηριότητες του Χημικού Μηχανικού.

Οι επιχειρήσεις/φορείς μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην κατάσταση που αναρτάται (άνω των 200) ή μπορούν να αναζητήσουν και να προτείνουν άλλες.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Πρακτική άσκηση

70

Συγγραφή εκθέσεως

15

Παρουσίαση σε ημερίδα και  σχετική προετοιμασία

5

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα  εξής:

Πραγματοποίηση της ΠΑ.

Συγγραφή εκθέσεως σχετικής με το αντικείμενο της ΠΑ

Παρουσίαση της ΠΑ σε ημερίδα που διοργανώνεται από το Τμήμα

Η αξιολόγηση των εργασιών και της συνολικής απόδοσης των ασκούμενων γίνεται από τους υπεύθυνους των φορέων υλοποίησης και την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.