Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο (1ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_196
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (1/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=spoudesCourseAnalytic&courseId=109…
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Αναγνωρίζει τα δομικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και τους φυσικούς νόμους δράσης τους
  • Εφαρμόζει τις αρχές της περιβαλλοντικής φυσικής στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις Θερμοδυναμικής, Οπτικής και Μηχανικής των Ρευστών.

1. Δομή και σύσταση της ατμόσφαιρας

Κατακόρυφη κατανομή πίεσης και θερμοκρασίας του αέρα, Μάζα, πάχος και περιοχές της ατμόσφαιρας, Υδροστατική εξίσωση

2. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ατμόσφαιρας

Νόμοι ακτινοβολίας του μέλανος σώματος, Ενεργός θερμοκρασία, Απορρόφηση και σκέδαση της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, Θεωρία Chapman, Στρώμα του όζοντος

3. Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ευστάθεια της ατμόσφαιρας, Δυναμική θερμοκρασία, Θερμοκρασιακές αναστροφές, Συστήματα αύρας, Μετεωρολογικό ύψος αναμείξεως, Αέριοι ρύποι και αιωρούμενα σωματίδια

4. Ατμοσφαιρικές αναταράξεις και διάχυση των αέριων ρύπων

Μοριακό ιξώδες, Τυρβώδης ροή, Διάχυση, καθίζηση και απόπλυση στην ατμόσφαιρα

5. Κίνηση της ατμόσφαιρας

Εξίσωση της κίνησης, Ενεργειακές εξισώσεις, Γεωστροφική ροή και γεωδυναμικό, Εξίσωση της συνέχειας

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία, χρήση του eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Σεμινάρια

4

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

30

Συγγραφή εργασίας

5

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

77 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (30%)

Επίλυση Προβλημάτων (40%)

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης(30%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του  μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1969/

και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

    1. «Εισαγωγικά Μαθήματα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας», Χ. Ζερεφός, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008.
    2.  “Principles of environmental Physics, John Monteith and Mike Unsworth, Academic Cross, 2008
    3. “Environmental Physics”, Egbert Boeker and Rienk van Grondelle, John Wiley & Sons, 2nd edition, 1999
    4. “Environmental Physics”, Clare Smith, Routledge, 2001