Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο (1ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_197
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (1/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (PN1407)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής, να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση ενός υπολογιστικού συστήματος και των βασικών εφαρμογών που αφορούν στην επεξεργασία και στη μετάδοση δεδομένων και να εξοικειωθούν με τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επίσης να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν τις ΤΠΕ στις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες με εποικοδομητικό τρόπο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει βασικές έννοιες της Πληροφορικής.
 • Αναγνωρίζει τη σημασία της χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία .
 • Προσεγγίζει κριτικά σύγχρονα ζητήματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.
 • Διασυνδέει το περιεχόμενο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών με άλλες επιστήμες.
 • Επιλέγει κατάλληλα θεωρητικά σχήματα για την ερμηνεία φαινομένων στο χώρο της Εκπαίδευσης.
 • Συναρτά τα φαινόμενα και τις εξελίξεις στο χώρο των ΤΠΕ με τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα μαθήματα.

 • Περιεχόμενο: Το μάθημα επικεντρώνεται στη διάσταση της επεξεργασίας της πληροφορίας μέσω των ΤΠΕ.
 • Ο υπολογιστής ως σύστημα: βασικές έννοιες της πληροφορικής (δεδομένα και πληροφορία, αναπαράσταση και επεξεργασία δεδομένων), περιγραφή της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή (υλικό, δομή και λειτουργία ενός υπολογιστή, περιφερειακές συσκευές, είδη και κατηγορίες λογισμικού). Νέες τεχνολογίες όπως ταμπλέτες, επιπαλάμιοι υπολογιστές κ.α.
 • Ο υπολογιστής ως εργαλείο: κύριες έννοιες και λειτουργίες βασικών εφαρμογών (λειτουργικό σύστημα, γλώσσες προγραμματισμού, εφαρμογές γραφείου, εφαρμογές επικοινωνίας κ.α.).
 • Ο υπολογιστής στην κοινωνία: επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση των εφαρμογών πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο, με αναφορές σε τεχνολογίες υπερμέσων και πολυμέσων και στον Κυβερνοχώρο. Διερεύνηση της τρέχουσας πρακτικής εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή. Ζητήματα ασφάλειας, πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιωτικότητας.

Περίγραμμα διαλέξεων

 1. Εισαγωγή
 2. Βασικές έννοιες πληροφορικής
 3. Μοντέρνες εφαρμογές υπολογιστικής τεχνολογίας: Διαδίκτυο, Κοινωνικά δίκτυα, Κοινωνικός υπολογισμός, Πανταχού παρών υπολογιστής
 4. Μηχανές αναζήτησης / Η ψυχολογία του Διαδικτύου / Ποσοτικοποιημένος εαυτός (quantified self)
 5. Υλικό υπολογιστή
 6. Λογισμικό: Λειτουργικό σύστημα
 7. Δίκτυα υπολογιστών/ Ασφάλεια υπολογιστών
 8. Εισαγωγή στη Ψυχολογία της Αλληλεπίδρασης: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
 9. Ευρετική αξιολόγηση/ System Usability Scale ( SUS) /Keystroke Level Model 
 10. Εκπαιδευτική τεχνολογία /Διαδίκτυο και Εκπαίδευση
 11. Web 2.0 στην Εκπαίδευση
 12. ΤΠΕ και Κοινωνία
 13. Ειδικά θέματα ΤΠΕ: Crowdsourcing, Τεχνητή Νοημοσύνη, Recommender Systems

Περιεχόμενο εργαστηρίου

 1. Εισαγωγή / Περιήγηση στο περιβάλλον δημιουργίας εφαρμογών App inventor / Εγκατάσταση/ Γεγονοστραφής προγραμματισμός. Βασικές αρχές όπως υλοποιούνται στο App Inventor
 2. Δημιουργία απλής εφαρμογής (γάτα). Χρήση βασικών αντικειμένων (εικόνα, πλήκτρα, media) αλλά και λειτουργιών όπως accelerometer
 3. Πρόγραμμα ζωγραφικής
 4. Δημιουργία απλών παιχνιδιών (έλεγχος σύγκρουσης, κίνηση, συντεταγμένες) /Χωροευαίσθητες εφαρμογές
 5. Σχεδιασμός πρωτοτύπων με το Lumzy
 6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής. Καταγραφή απαιτήσεων/ Σχεδιασμός / Ανάπτυξη-Υλοποίηση/ Εγκατάσταση / Αξιολόγηση
 7. Άλλα λογισμικά ( Class Dojo, Power my Learning, Edshelf)
 8. Δημιουργία ερωτηματολογίων /δημοσκοπήσεων. Εισαγωγή δεδομένων και απλή ανάλυσή τους
 9. Δημιουργία απλών εφαρμογών. Σκανάρισμα barcode, απάντηση σε SMS, μετατροπή κειμένου σε ομιλία και αντιστρόφως, άνοιγμα ιστοσελίδων / URL
 10. Δημιουργία γραφημάτων με Google Chart API (απεικόνιση γραφήματος, τροποποίηση παραμέτρων)
 11.  Ανάπτυξη πλάνων για εφαρμογή στην τάξη
 12. Συζήτηση σχολιασμός πλάνων / Αξιολόγηση

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο  - Διαλέξεις
Εργαστηριακή διδασκαλία με την καθοδήγηση συνεργαζόμενου προσωπικού.

Εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων με χρήση διαδεδομένων εφαρμογών.

Διαλέξεις θεωρίας & εργαστηρίου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο  - Διαλέξεις
Εργαστηριακή διδασκαλία με την καθοδήγηση συνεργαζόμενου προσωπικού.

Εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων με χρήση διαδεδομένων εφαρμογών.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργασίες εργαστηρίου και προαιρετική εργασία

31

Αυτοτελής Μελέτη

20

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (60%)

ΙΙ.   Εργαστηριακές ασκήσεις (40%)

ΙΙΙ. Προαιρετική εργασία (έως και 10% επιπλέον στην τελική  βαθμολογία)

 1. Beekman, Β., & Beekman, G. (2015). Εισαγωγή στη Πληροφορική (10η Έκδοση), Αθήνα: Εκδόσεις Γκιούρδας.
 2. Evans A., Martin, K., & Poatsy, M.A. (2014). Εισαγωγή στην Πληροφορική (Pearson), Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 3. Shelly, G, Cashman, T, Vermaat, M, and Walker, T. (2009). Discovering Computers 2009: Concepts for a Connected World. Cambridge, Massachusetts: Course Technology.