Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή - Αλεξάνδρα Ιωαννίδη

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Ενεργοποίηση υπερθειικών αλάτων με νέες μεθόδους για τη διάσπαση μικρορύπων στο νερό.
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Αλεξάνδρα Ιωαννίδη
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Παρ, 22 Ιουν 2018, Ώρα: 11:00 - 13:00
Περίληψη (Abstract)

Στις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των αναλυτικών τεχνικών, ταυτοποιήθηκαν ίχνη πολλών ανθεκτικών χημικών ουσιών σε περιβαλλοντικά δείγματα. Η συγκέντρωση αυτών των ρύπων είναι της τάξης των ng/L–μg/L και για αυτό καλούνται μικρορύποι.

Μεταξύ των διαφόρων μικρορύπων, τα παραβένια έχουν κατηγορηθεί ότι έχουν μια πιθανώς δυσμενή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων αλλά και των ζώων. Σύμφωνα με πολλές μελέτες τα παραβένια έχουν ασθενή οιστρογονική δράση μιμούμενα τις ορμόνες που εκκρίνονται από το ανθρώπινο σώμα και έχουν ταξινομηθεί ως ενδοκρινικοί διαταράκτες. Τα παραβένια έχουν διάφορες χρήσεις κυρίως στην αισθητική βιομηχανία καθώς και ως συντηρητικά στα τρόφιμα.

Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκαν λαμπτήρες UV-A LED ονομαστικής ισχύος 10 W και με ροή φωτονίων ίση με 7.9 10−7 einstein/(Ls) ως πηγή ακτινοβολίας ώστε να ενεργοποιήσουν το οξειδωτικό υπερθειικό νάτριο (SPS) για την διάσπαση του ενδοκρινικού διαταράκτη πρόπυλ– παραβενίου (PP). Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε υπερκάθαρο νερό αλλάζοντας την συγκέντρωση του υπερθειικού νατρίου μεταξύ 0 και 500 mg/L, την συγκέντρωση του πρόπυλ– παραβενίου μεταξύ 100 και 800 μg/L, και την αρχική τιμή του pH μεταξύ 3.2 και 9.2. Επίσης διεξήχθησαν πειράματα όπου μελετήθηκε η προσθήκη διαφορετικών οργανικών ουσιών (αλκοόλες και χουμικό οξύ) καθώς και ανόργανων ιόντων (διττανθρακικά και ιόντα χλωρίου).

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν πειράματα και σε 2 περιβαλλοντικές μήτρες (δευτεροβάθμια εκροή και εμφιαλωμένο νερό). Βρέθηκε ότι η αποδόμηση του πρόπυλ- παραβενίου αυξήθηκε με την αύξηση της συγκέντρωσης των υπερθειικών ενώ μειώθηκε με την αύξηση της συγκέντρωσης του πρόπυλ- παραβενίου. Η διεργασία φαίνεται να ευνοείται σε σχεδόν ουδέτερο pH. Η προσθήκη μεθανόλης και t-βουτανόλης ουσιών που δρουν ως παγίδες των ελευθέρων ριζών μείωσε μερικώς την αποδόμηση του πρόπυλ- παραβενίου, δείχνοντας έτσι εμμέσως ότι παράγονται τόσο θειικές ρίζες όσο και ρίζες υδροξυλίου και συμμετέχουν και οι δύο στην διάσπαση του πρόπυλ- παραβενίου.

Η προσθήκη χουμικού οξέος σε υπερκάθαρο νερό μείωσε δραματικά την απόδοση της διεργασίας πράγμα που παρατηρήθηκε και στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκροής. Λιγότερο σημαντική ήταν η επίδραση των ανόργανων ιόντων όπως τα διττανθρακικά και τα ιόντα χλωρίου. Το υπερθειικό νάτριο μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από το UV-A μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας πράγμα που βελτιώνει την βιωσιμότητα της διεργασίας.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ονοματεπώνυμο: Αλεξάνδρα Ιωαννίδη

Διεύθυνση: Πριγκιποννήσων 20,26226, Πάτρα, Ελλάδα

Επικοινωνία: +302613013175

email: alex.ioannidi@chemeng.upatras.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 Πρακτική άσκηση στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Αθήνα) στο τμήμα υλικά και τρόφιμα  (15/07/2014 – 31/08/2014)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ:

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Χημικών Μηαχανικών Πανεπίστημιο Πατρων (1/10/2016 - Σήμερα)

 Τμήμα Χημικών μηχανικών Πολυτεχνική σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών  (27/9/2010 - 01/12/2016)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Αγγλικά  Β2, Certificate of Competency in English (The university of Michigan)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Υγρή χρωματογραφία, χαρακτηρισμός αποβλήτων (COD/TOC/BOD, TSS), πραγματοποίηση πειραμάτων φωτοκαταλυτικής αποδόμησης, ηλεκτροχημικής οξείδωσης και διεργασίας Fenton.

ΨΗΦΙΑΚΗ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
▪ καλός χειρισμός του Office (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις)
▪ καλός χειρισμός του Matlab
▪ καλός χειρισμός του origin
▪ καλός χειρισμός του HYSYS,UNISIM
▪ καλός χειρισμός του Minitab
   

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Περιοδικά με κριτές)   

 Ioannidou E., Ioannidi A.,Frontistis Z., Antonopoulou M., Tselios, C., Tsikritzis D., Konstantinou I., Kennou S, .Kondarides D.I., and Mantzavinos D., Correlating the properties of hydrogenated titania to reaction kinetics and mechanism for the photocatalytic degradation of bisphenol A under solar irradiation, Applied Catalysis B: Environmental, 2016 (5), 65-76.
 Ioannidi Α., Frontistis Ζ, Mantzavinos D, Destruction of propyl paraben by persulfate activated with UV-A light emitting diodes, Journal of Environmental Chemical Engineering 2018 (6) ,2992–2997

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
   

 A. Ioannidi, Z Frontistis , D Mantzavinos., Destruction of propyl paraben by persulfate activated with UV-A light emitting diodes. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, Prague, June 2017, poster presentation.

 Frontistis Z., Ioannidi A., Kassara K., Voukelatos G., Venieri D. and Mantzavinos D., Boron-doped diamond anodic oxidation of amoxicillin wastewater: Statistical evaluation of operating factors and antibiotic resistance, In Proceed. 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, Athens, October 2015, poster presentation

ΣΥΝΕΔΡΙΑ   

 10o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Ιούνιο 2015.
 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, Athens, October 2015
 14th PanHellenic Symposium of Catalysis, Patras, Greece, October 2016