Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή - Γιώργος Παπαδόπουλος

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Μικροσκοπική Δυναμική και Τοπολογικές Αλληλεπιδράσεις Πολυμερικών Δακτυλίων σε Τήγμα Γραμμικών Αλυσίδων
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Γιώργος Παπαδόπουλος
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Παρ, 20 Ιουλ 2018, Ώρα: 10:00 - 11:00
Περίληψη (Abstract)

Στην παρούσα  εργασία εξετάστηκαν μίγματα γραμμικών και κυκλικών πολυμερικών μορίων πολυαιθυλενοξειδίου (PEO), ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου πολυμερούς, με πολύ καλά μελετημένα χαρακτηριστικά. Ο κύριος στόχος της εργασίας ήταν η μελέτη των κυκλικών μορίων PEO, καθώς εμφανίζουν ιδιότητες πολύ διαφορετικές από των αντίστοιχων γραμμικών αλυσίδων, που οφείλονται στην γεωμετρία κλειστού βρόγχου και στην απουσία άκρων.

Πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής (MD) σε συστήματα διαπλεγμένων κυκλικών μορίων σε μικρή συγκέντρωση σε πολυμερική μήτρα γραμμικών αλυσίδων, ακολουθώντας μία πρόσφατη μελέτη διάσπασης ηχούς σπιν νετρονίων (neutron spin echo) από τους Gooßen et al., Phys. Rev. Lett. 2015, 115, 148302. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων συγκρίθηκαν με τα πειραματικά ευρήματα της παραπάνω εργασίας, και περιλαμβάνουν μία λεπτομερή ανάλυση των δομικών ιδιοτήτων, των ιδιοτήτων διαμόρφωσης και της δυναμικής των αλυσίδων. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί που αφορούν την δυναμική της διάχυσης, τον δυναμικό παράγοντα δομής καθώς και την σύγκριση με το μοντέλο Rouse, δίνοντας έμφαση στην εξάρτησή τους από το μήκος των γραμμικών αλυσίδων στο μίγμα. Αξιοπρόσεκτα, στις μη-διεπλεγμένες γραμμικές μήτρες, μολονότι οι πολυμερικοί δακτύλιοι διογκώνονται, η δυναμική της διάχυσής τους επιταχύνεται αισθητά. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζονται και από μία γεωμετρική ανάλυση των τοπολογικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γραμμικών και των κυκλικών μορίων, που αποκαλύπτει σημαντική διαπέραση όλων των δακτυλίων από γραμμικές αλυσίδες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μεγάλος αριθμός γραμμικών είχε διεισδύσει σε κάθε ένα δακτύλιο. Ως αποτέλεσμα, η δυναμική των δακτυλίων σε χρόνους μεγαλύτερους του τe υπαγορεύεται πλήρως από την χαλάρωση των τοπολογικών περιορισμών που επιβάλλουν αυτές οι διαπεράσεις. Η τοπολογική μας ανάλυση δεν έδειξε κάποια επίδραση των λίγων κυκλικών μορίων στην στατιστική του δικτύου των πρωτογενών δρόμων της γραμμικής πολυμερικής μήτρας.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

ΣΠΟΥΔΕΣ

2016 – Σήμερα
Τμήμα Φυσικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

2014 – Σήμερα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στην
«Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών»

2009 – 2014
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Βαθμός: 7,21/10

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

George D. Papadopoulos, Dimitrios G. Tsalikis and Vlasis G. Mavrantzas. «Microscopic Dynamics and Topology of
Polymer Rings Immersed in a Host Matrix of Longer Linear Polymers: Results from a Detailed Molecular Dynamics
Simulation Study and Comparison with Experimental Data»
Polymers 2016, 8(8), 283; doi: 10.3390/polym8080283

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

"Μελέτη της θερμοδυναμικής αλληλεπίδρασης ενός κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή
με δύο λουτρά θερμότητας"
υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Βλ. Μαυραντζά

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά (άριστη γνώση) (Proficiency Michigan)
Γερμανικά (Grundstufe)

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Fortran 90 και των λογισμικών
Microsoft Windows, Word, PowerPoint, Unix, Origin, ΜathType, WolframAlpha, ASPEN HYSYS.
Άριστη γνώση και εφαρμογή μεθόδων μοριακής προσομοίωσης (Molecular Dynamics)
με εστίαση σε πολυμερικά συστήματα.
Πολύ καλή γνώση χρήσης Excel, MATLAB, Maple, Mathematica, Gams.