Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή - Γεώργιος Μακρυγιώργος

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Μοντελοποίηση, Ρεολογία και Εκτατικές Ροές Ρευστών με Τάση Διαρροής
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Γεώργιος Μακρυγιώργος
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Δευ, 30 Ιουλ 2018, Ώρα: 10:00 - 11:30
Περίληψη (Abstract)

Το καθιερωμένο χαρακτηριστικό των λεγόμενων ρευστών με τάση διαρροής είναι η ύπαρξη μιας κρίσιμης τιμής τάσης, γνωστή ως τάση διαρροής , η οποία υπαγορεύει ρητά τη φύση του υλικού με βάση τις εφαρμοζόμενες τάσεις πάνω του. Εάν οι εφαρμοζόμενες τάσεις δεν υπερβαίνουν την προαναφερθείσα κρίσιμη τιμή, το υλικό συμπεριφέρεται ως στερεό μέσο, ​​ενώ είναι ικανό να παραμορφώνεται σαν υγρό για υψηλότερες τάσεις. Ο υπολογισμός ροών των ιξωδοπλαστικών ρευστών ήταν πάντα ένα δύσκολο επίτευγμα και για το λόγο αυτό έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές μοντελοποίησης ή αριθμητικές προσεγγίσεις με τις πιο δημοφιλείς  να είναι ομαλοποίηση Παπαναστασίου (Papanastasiou Regularization) και οι μέθοδοι Augmented Lagrangian (AL) αντίστοιχα. Ένας γρήγορα συγκλίνων και αποδοτικός αλγόριθμος προτείνεται για τη παρακολούθηση της επιφάνειας διαρροής και την πρόβλεψη του πεδίου ροής ιξωδοπλαστικών ρευστών με ακρίβεια. Η αριθμητική διαδικασία  ονομάζεται  μέθοδος Penalized Augmented Lagrangian (PAL). Για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου μας, μελετώνται διάφορα βασικά προβλήματα ροής με σταθερά, ελεύθερα και κινούμενα σύνορα.  Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αλγόριθμος καταγράφει σωστά τις επιφάνειες διαρροής, διατηρώντας παράλληλα ένα χαμηλό υπολογιστικό κόστος.  Με βάση αυτές τις εκτεταμένες δοκιμές, η μέθοδος PAL βρέθηκε να είναι ανώτερη, συνδυάζοντας την ακρίβεια και την ταχύτητα, σε σχέση με όλες τις υπάρχουσες μεθόδους επίλυσης για τα ιξωδοπλαστικά ρευστά. Επωφελούμενοι από την ευρωστία της μεθόδου PAL, μελετώνται στη συνέχεια οι εκτατικές ροές των ιξωδοπλαστικών ρευστών και, ειδικότερα, η διάσπαση ιξωδοπλαστικών γεφυρών λόγω έκτασης. Λόγω της παρουσίας  αξονικής συμμετρίας, οι εξισώσεις που διέπουν το πρόβλημα επιλύονται στις 2 διαστάσεις . Ο κώδικας επικυρώνεται μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων μας με μια προηγούμενη αριθμητική μελέτη των Balmforth et al. (2010) όπου είχε χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση των λεπτών ινών 1-D, και πειράματα των ίδιων συγγραφέων. Ακολούθως, πραγματοποιείται μια παραμετρική ανάλυση για ορισμένες βασικές χαρακτηριστικές ποσότητες. Επιπροσθέτως, συγκρίνουμε τα υπολογιστικά αποτελέσματά μας με τα πειραματικά δεδομένα των Niedzwiedz et al. (2010).

Όλα τα προαναφερθέντα αφορούσαν απλά ιξωδοπλαστικά ρευστά, τα μοντέλα των οποίων ακολουθούν την απλούστερη προσέγγιση όσον αφορά στην πραγματική φύση των ρευστών με τάση διαρροής. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η καταστατική μοντελοποίηση των συστημάτων με τάση διαρροής έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, εισάγοντας τις ιδέες της ελαστικότητας και της εξαρτώμενης από τη ροή μεταβολής των ρεολογικών παραμέτρων. Αυτό οδηγεί στη ρεολογία των Θιξοτροπικών Ιξωδο-Ελαστο-Πλαστικών ρευστών (TEVP), όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα φαινόμενα που συμβαίνουν στη μικροδομή τους. Για το σκοπό αυτό συζευγνύουμε το καταστατικό μοντέλο του Saramito (2009) για τα ΙξωδοΕλαστοΠλαστικά ρευστά,  με την ισοτροπική σκλήρυνση (IH) για να συμπεριλάβουμε τη θιξοτροπία και την κινηματική σκλήρυνση (KH), για να υπολογίσουμε τις «αντίθετες» τάσεις, σύμφωνα με το προηγούμενο έργο των Dimitriou et al. (2013-2014). Το νέο μοντέλο αξιολογείται με τη μελέτη απλών ροομετρικών ροών, συμπεριλαμβανομένων της μόνιμης και βηματικής διάτμησης, της αναστροφής ροής, της ροής διαλειπόντων βημάτων καθώς των ροών SAOS και  LAOS. Το μοντέλο μας αναπαράγει ποσοτικά τα πειραματικά δεδομένα, υπογραμμίζοντας έτσι τις δυνατότητες του στην πρόβλεψη της απόκρισης σχετικών υλικών σε παραμορφώσεις. Εξετάσαμε περαιτέρω το μοντέλο σε μονοαξονικό εφελκυσμό και διαπιστώθηκε ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί αυτή η συγκεκριμένη ροή στον ρεολογικό χαρακτηρισμό τέτοιων συστημάτων. Εκτός από τις απλές ρεομετρικές δοκιμές, παρουσιάζουμε επίσης τις προβλέψεις του μοντέλου σε μια διαμόρφωση Taylor Couette με ευρύ διάκενο.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Email: g.makrys@gmail.com

Eκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πατρών, M.Δ.Ε. στη Χημική Μηχανική                                     (Οκτ. 2016 – Ιουλ. 2018)

Κατεύθυνση : “Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών”            

Ερευνητική Εργασία: “Μοντελοποίηση, Ρεολογία και Εκτατικές Ροές Ρευστών με Τάση Διαρροής”

Επιβλέπων :Ιωάννης Δημακόπουλος & Ιωάννης Τσαμόπουλος (συνεπιβλέπων)

Πανεπιστήμιο Πατρών, Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού                                      (Οκτ. 2011 – Σεπ. 2016)

Μ.Ο. : 9.07/10 (Άριστα)

Κατεύθυνση: «Επιστήμη Υλικών» 

Διπλωματική Εργασία: “Επίδραση της μικροδομής των Ιξωδοελαστοπλαστικών υλικών στη δυναμική διαρροής τους : Μελέτη βάσει κυλινδρικής και παράλληλης ροής Couette”

Επιβλέπων : Ιωάννης Τσαμόπουλος & Συνεπιβλέπων : Ιωάννης Δημακόπουλος

 

Ερευνητική Εμπειρία

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακός Ερευνητής                                     (Οκτ. 2016 – Ιουλ. 2018)      

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ρεολογία ,Μαλακή Ύλη, Υπολογιστικές Μέθοδοι, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Φαινόμενα Μεταφοράς

Πανεπιστήμιο Πατρών, Προπτυχιακός Ερευνητής                                  (Οκτ. 2014 – Σεπ. 2016)

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας

• Ρεολογία Ιξωδοελαστοπλαστικών Ρευστών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών – «Δημόκριτος» , Αθήνα, Ελλάδα  (Ιουλ. 2013 – Αυγ. 2013)

Ερευνητική Πρακτική Άσκηση

Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών

Τίτλος Εργασίας: “Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής για Οργανικές Ενώσεις”.

Επιβλέπων: Δρ. Μιχαήλ Καινουργιάκης

Δημοσιεύσεις & Παρουσιάσεις

J.1. Dimakopoulos Y., Makrigiorgos G., Georgiou GC., Tsamopoulos J. “The PAL (Penalized Augmented Lagrangian) Method for Computing Viscoplastic Flows : A new Fast Converging Scheme” , Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 256, 23-41 (2018)

J.2. Makrigiorgos G., Dimakopoulos Y., Tsamopoulos J., “Modelling and Rheology of Thixotropic Elastoviscoplastic Fluids”, υποβληθείσα προς δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Rheology

O.1. Makrigiorgos G. , Fraggedakis D., Dimakopoulos Y., Tsamopoulos J., “Steady and Unsteady Flows of Gel-Like Materials with Elasticity”, Προφορική Παρουσίαση στο 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Μάιος 2017

O.2. Makrigiorgos G. , “Structural Processes in Elastoviscoplastic Materials”, Προφορική Παρουσίαση στην 8η  Διεθνή Συνάντηση της Ελληνικής Κοινότητας Ρεολογίας, Λεμεσός, Κύπρος, Ιούλιος 2017

O.3. Dimakopoulos Y., Makrigiorgos G., Georgiou GC., Tsamopoulos J, “A fast and Efficient Algorithm for Predicting Viscoplastic Fluid Flows”, Λεμεσός , Κύπρος, Ιούλιος 2017

 

Βραβεύσεις

Βραβείο Limmat Stiftung                      (Δεκ. 2016)

Γλώσσες

Ελληνικά (Μητρική), Αγγικά (Άριστα) , Γαλλικά (Πολύ Καλά)