Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή - Μαρίνα Παπαδιονυσίου

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΒΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Μαρίνα Παπαδιονυσίου
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Τρί, 11 Ιουν 2019, Ώρα: 11:00 - 12:00
Περίληψη (Abstract)

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και η έντονη πληθυσμιακή αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Η διαχείριση των ΑΣΑ δεν αποτελεί μόνο ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Η αύξηση των ΑΣΑ σε όλο τον κόσμο δημιουργεί σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου δεν είναι εφικτή η διαχείριση λόγω έλλειψης οικονομικού και τεχνικού πλαισίου. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, λόγω του επιπέδου των υποδομών όσο και της ανεπαρκούς λειτουργίας των διαχειριστικών υπηρεσιών, καθώς και της ελλιπούς συμμετοχής, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχετικά ζητήματα. Ένα μεγάλο ποσοστό των ΑΣΑ τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες,  συνιστούν τα απόβλητα τροφίμων και πανών, τα οποία παρότι έχουν υψηλό οργανικό φορτίο, αποτελούν εύκολα βιοαποικοδομήσιμα οργανικά υποστρώματα. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της απόδοσης ενός μονοβάθμιου συστήματος αναερόβιας χώνευσης ΑΣΑ, σε διαφορετικές τιμές pH. Η αναερόβια συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, σε μεσόφιλες συνθήκες και σε pH 4-7. Υπόστρωμα της διεργασίας αποτέλεσε ένα μίγμα τροφίμων ακατάλληλων για βρώση σε συνδυασμό με υδρόλυμα χρησιμοποιημένων πανών ενηλίκων. Το υπόστρωμα υποβλήθηκε σε θερμική και χημική προεπεξεργασία. Τα κύρια μεταβολικά προϊόντα που παρήχθησαν ήταν το οξικό και το βουτυρικό οξύ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε επίσης η παραγωγή αιθανόλης, προπιονικού και γαλακτικού οξέος. Στο pH 7 παρατηρήθηκε η μέγιστη συνολική συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων (VFAs), 13,438 g/L και η μικρότερη παραγωγή βιοαερίου, 0,557 L. Επιπρόσθετα, η μέγιστη παραγωγή βιοαερίου επιτελέστηκε στο pH 6, με συνολική παραγωγή υδρογόνου 3,4 L, ενώ στο pH 4 η παραγωγή VFAs και υδρογόνου ήταν μηδενική. Τέλος, σημειώθηκε υψηλή κατανάλωση υδατανθράκων, αγγίζοντας το 91,9%.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Είμαι απόφοιτη του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του εργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος επικεντρώθηκα αρχικά στον προσδιορισμό φαρμακευτικών ουσιων, καθώς και στη μελέτη της τύχης και απομάκρυνσης των ουσιών αυτών από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Τα αντίστοιχα ερευνητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ερευνητική εργασία " Evaluation of a battery of marine species-based bioassays against raw and treated municipal wastewaters" και έχoυν δημοσιευθεί στο Journnal of Hazardous Materials. Επιπλέον, έγινε μελέτη της αποδοσης ενός μονοβάθμιου συστήματος αναερόβιας χώνευσης, η τροφοδοσία του οποίου αποτελείτο από απόβλητα τροφίμων και πανών. Η μελέτη αυτή αποτέλεσε και το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας μου.