Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής - Ελένη Κούτρα

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Βιοεξυγίανση και αξιοποίηση αναερόβια επεξεργασμένων αγροτο-κτηνοτροφικών και αστικών οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση μικροφυκών.
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Ελένη Κούτρα
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Πέμ, 28 Νοε 2019, Ώρα: 17:00 - 20:00
Περίληψη (Abstract)

Η καλλιέργεια μικροφυκών στις απορροές των μονάδων παραγωγής βιοαερίου αποτελεί μια καινοτόμο και υποσχόμενη εναλλακτική διαχείρισης του υγρού κλάσματος των υπολειμμάτων, η οποία μέσω της απομάκρυνσης οργανικών και ανόργανων συστατικών συμβάλλει στην ασφαλέστερη διάθεση στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, παράγεται πολύτιμη βιομάζα, η οποία δύναται να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την παραγωγή  ποικιλίας βιο-προϊόντων. Ωστόσο, το σκούρο χρώμα και η θολερότητα των απορροών, η τοξική συγκέντρωση αμμωνίας, η έλλειψη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών και η παρουσία παρεμποδιστών, αποτελούν προκλήσεις για την εφαρμογή της τεχνολογίας, καθιστώντας απαραίτητη την ανάπτυξη στρατηγικών βελτιστοποίησης της διεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της παρούσας Διατριβής ήταν η βιοτεχνολογική αξιοποίηση αναερόβια χωνευμένων αγροτο-κτηνοτροφικών και αστικών οργανικών αποβλήτων μέσω της χρήσης μικροφυκών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά είδη μικροφυκών και αξιολογήθηκαν κρίσιμοι παράγοντες και συνθήκες καλλιέργειας. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι πιθανές χρήσεις και εφαρμογές της παραγόμενης βιομάζας, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής βιοκαυσίμων, συμπληρωμάτων ζωοτροφών, αντιοξειδωτικών και αντιμικροβιακών παραγόντων, οι οποίοι ελέγχθηκαν ως προς την πιθανή αναστολή της ανάπτυξης παθογόνων βακτηρίων.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Ελένη Κούτρα

ekoutra@chemeng.upatras.gr

Σπουδές

2013: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Οικολογία-Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος", Tμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2011: Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημοσιεύσεις

Eleni Koutra, Savvas Giannis Mastropetros, Konstantina Tsigkou, Michael Kornaros (2020). Utilization of liquid digestates from agro-industrial and municipal organic wastes for production of the microalga Chlorella vulgaris. Under submission

Myrsini Sakarika, Konstantinos Stavropoulos, Alexandros Kopsahelis, Eleni Koutra, Constantina Zafiri, Michael Kornaros (2020). Two-stage anaerobic digestion harnesses more energy from the co-digestion of end-of-life dairy products with agro-industrial waste compared to the single-stage process. Biochemical Engineering Journal 153, 107404

Eleni Koutra, Alexandros Kopsahelis, Manolia Maltezou, George Grammatikopoulos, Michael Kornaros (2019). Effect of organic carbon and nutrient supplementation on the digestate-grown microalga, Parachlorella kessleri. Bioresource Technology 294, 122232

Ehsan Daneshvar, Mohammad Javad Zarrinmehr, Eleni Koutra, Michael Kornaros,  Omidvar Farhadian, Amit Bhatnagar (2019).  Sequential cultivation of microalgae in raw and recycled dairy wastewater: Microalgal growth, wastewater treatment and biochemical composition.  Bioresource Technology 273, 556-564

Eleni Koutra, Christina N. Economou, Panagiota Tsafrakidou and Michael Kornaros (2018). Bio-based Products from Microalgae Cultivated in Digestates. Trends in Biotechnology 36,819-833

Ehsan Daneshvar, Laura Antikainen, Eleni Koutra, Michael Kornaros, Amit Bhatnagar (2018).  Investigation on the feasibility of Chlorella vulgaris cultivation in a mixture of pulp and aquaculture effluents: Treatment of wastewater and lipid extraction. Bioresource Technology 255, 104-110

Eleni Koutra, George Grammatikopoulos and Michael Kornaros (2018). Selection of microalgae intended for valorization of digestate from agro-waste mixtures. Waste Management 73, 123-129

Eleni Koutra, George Grammatikopoulos, Michael Kornaros (2017). Microalgal post treatment of anaerobically digested agro-industrial wastes for nutrient removal and lipids production. Bioresource Technology 224 , 473–480