Πρόεδρος: Καθηγητής Δημήτριος Βαγενάς

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Χριστάκης Παρασκευά

Διευθυντής Τομέα Α: Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος:

Αναπ Καθ. Ιωάννης Δημακόπουλος

Διευθυντής Τομέα Β: Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας:

Kαθ. Σογομών Μπογοσιάν

Διευθυντής Τομέα Γ: Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:

Καθ. Στέλλα Κέννου
Η θητεία των διευθυντών Τομέων είναι ετήσια από 1/9/2020 ως 31/8/2021
   
Συνέλευση:
 

Η Συνέλευση του τμήματος απότελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών (δεν έχουν οριστεί ακόμη), των προπτυχιακών φοιτητών (3) και των Ε.ΔΙ.Π. (1) και Ε.Τ.Ε.Π. (1).