Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την επίβλεψη της εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εκπαιδευτικές και στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πιστοποιημένα πρότυπα και την Έκθεση Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. Επίσης, διοργανώνει και εποπτεύει την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος σε σχετικά ζητήματα, ενώ ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη σωστή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, καταγράφει τις ελλείψεις και τα προβλήματα και στη συνέχεια ενημερώνει τους υπευθύνους σε κάθε τομέα ευθύνης και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η επίλυση όλων των θεμάτων γίνεται σε συνδυασμό με το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αυστηρή εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών στα εκπαιδευτικά και στα ερευνητικά εργαστήρια σύμφωνα με την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος. Συγκεκριμένα:

  • Οι Βασικοί Κανόνες Ασφάλειας Εργαστηρίου είναι αναρτημένοι στην είσοδο του κάθε εργαστηριακού χώρου.
  • Σε ερμάριο το οποίο φέρει σχετική σήμανση και βρίσκεται εντός των εργαστηριακών χώρων είναι τοποθετημένα το Εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας που αφορά στο Τμήμα, η Έκθεση Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, το Βιβλίο Ατυχημάτων και το ενημερωμένο Ημερολόγιο Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας του εκάστοτε εργαστηρίου, όπου καταγράφονται και παρακολουθούνται όλες οι παρατηρήσεις των επιθεωρήσεων της επιτροπής.
  • Πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών εργαστηριακών υποχρεώσεων των φοιτητών γίνεται αναλυτική Παρουσίαση Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και εκπαίδευση σε θέματα πυροπροστασίας, αντισεισμικής απόκρισης και πρώτων βοηθειών, όπου οι φοιτητές υπογράφουν το σχετικό έγγραφο παρακολούθησης και εξετάζονται. Ο υπεύθυνος σε κάθε σύνοδο εκπαιδευτικού εργαστηρίου ενημερώνει εκ νέου τους φοιτητές σε θέματα υγείας και ασφάλειας, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση.

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες και επιπλέον έγγραφα σχετικά με τα παραπάνω παρατίθενται στη συνέχεια:

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (O.S.H.)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Ουσιών (E.CH.A.)

Ταξινόμηση και Επισήμανση Χημικών Ουσιών (E.CH.A.)

Όρια Έκθεσης Χημικών Ουσιών

Διεθνής Σήμανση Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ)

Πιστοποιημένη Σήμανση (ISO 7010)

Μέτρα Αντισεισμικής Προστασίας σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε περίοδο Πανδημίας

Μέτρα Αντισεισμικής Προστασίας σε Εργασιακό Χώρο σε περίοδο Πανδημίας

Οδηγίες Εκκένωσης Κτηρίων