Η Π.Α. έχει σκοπό τη παροχή δυνατότητας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους φοιτητές καθώς και τη διασύνδεση του Τμήματος και των επιχειρήσεων.  Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) είναι ενεργός στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Από το 1993 είναι μάθημα επιλογής. Στο Π.Π.Σ. αποτελεί μάθημα επιλογής της  Ομάδας Β (4ου έτους) και προσφέρεται στο 8ο εξάμηνο (ΧΜ898, Άσκηση σε Βιομηχανία, Επιχειρήσεις). Η Π.Α. διαρκεί από 4 έως 10 εβδομάδες. Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στοχεύει:

 • Στην εξοικείωση του φοιτητή με την εφαρμογή της επιστήμης που σπουδάζει στους χώρους εργασίας σε πραγματικές συνθήκες που περιλαμβάνουν όλες τις παραμέτρους (επιστημονικές, τεχνικές, οικονομικές , νομικές, κοινωνικές, ασφάλειας κ.α.) .
 • Στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας όπως αυτή απαιτείται και περιγράφεται από τις επιχειρήσεις, οργανισμούς  και  την σύγχρονη αγορά  εργασίας.
 • Στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και στην ανάδειξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην αυριανή εξειδίκευση και στην επιλογή του καταλληλότερου και αποδοτικότερου τομέα απασχόλησης.
 • Στην ομαλότερη μετάβαση από την κατάσταση προετοιμασίας στον επαγγελματικό στίβο με έμφαση στον προγραμματισμό, την συνεργασία, την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, την ιεραρχία,  την αποδοχή ευθύνης  και την αξιολόγηση της εργασίας.
 • Στην σύνδεση του παραγωγικού χώρου με τον ακαδημαικό και την δημιουργία περιβάλλοντος αμφίδρομης επικοινωνίας, ενημέρωσης, κατανόησης και  ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των φορέων υποδοχής της Π.Α. με ωφέλη και όλους .
 • Στην απόκτηση προϋπηρεσίας και στην διευκόλυνση της εισόδου του σπουδαστή στην αγορά εργασίας με καλύτερες προϋποθέσεις

Κάθε χρόνο, οι φοιτητές που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν Π.Α. είναι μεταξύ 20 και 50, ήτοι ποσοστό 30-70%. Η συμμετοχή κυμαίνεται, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη χρηματοδοτούμενου Έργου (π.χ. ΕΠΕΑΕΚ, ΕΣΠΑ) που εξασφαλίζει οικονομική και ασφαλιστική υποστήριξη. Από το 1993 το Τμήμα έχει ολοκληρώσει 3 Έργα «Πρακτικής Άσκησης» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ενώ για τη τριετία 2011-2014 έχει εγκριθεί ένα Έργο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Το έργο πήρε παράταση δύο ετών με μειωμένη χρηματοδότηση, δηλαδή μέχρι το 2015.

Επιθυμητό είναι  Π.Α. να μπορεί να υλοποιηθεί με την προσφορά θέσεων από τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Εν προκειμένω, προτρέπονται οι φοιτητές να αναζητούν θέσεις που το κόστος της Π.Α. (ασφάλιση, αμοιβή) να καλύπτεται από τον φορέα που θα απασχοληθούν.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δυνατότητα ΠΑ  παρέχεται μέσω του προγράμματος κινητικότητας LLP/ERASMUS Placements (http://www.upatras.gr/el/node/5647http://ec.europa.eu/education/erasmus/placement_en.htm).

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Π.Α., τριμελής επιτροπή μελών ΔΕΠ υπό τον διδάσκοντα του μαθήματος ΧΜ898 (Άσκηση σε Βιομηχανία, Επιχειρήσεις) συντονίζει την προσφορά θέσεων από τις επιχειρήσεις, πραγματοποιεί τη σχετική επικοινωνία, ετοιμάζει και διακινεί έντυπα ενημέρωσης-πληροφόρησης, προσδιορίζει το αντικείμενο και το χρόνο άσκησης κάθε ασκούμενου, παρακολουθεί την υλοποίηση, παραλαμβάνει και αξιολογεί τις τεχνικές εκθέσεις και διοργανώνει Ημερίδα Παρουσιάσεων/Τελικής Αξιολόγησης των ΠΑ.

Οι προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει φοιτητής Π.Α. είναι:
 

 • Η διάρκεια της Π.Α. πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες και το μέγιστο 8 εβδομάδες σε επιχειρήσεις ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με τις γνώσεις και τις δραστηριότητες του Χημικού Μηχανικού.
 • Οι επιχειρήσεις/φορείς  μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
 • Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μιά από τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην κατάσταση που αναρτάται (άνω των 200 ) ή μπορούν να αναζητήσουν και να προτείνουν νέες.

Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική χρηματοδότηση, το πρόγραμμα της Π.Α.  καλύπτει αποζημίωση ανάλογη του χρόνου απασχόλησης του φοιτητή καθώς και το κόστος ασφάλισης του ασκουμένου.

Η οργάνωση της Π.Α. στο Τμήμα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Πραγματοποιείται ενημέρωση  ενδιαφερομένων φοιτητών για την Π.Α. σε ειδικό σεμινάριο.
 • Ανακοινώνεται η βάση δεδομένων με επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις Π.Α.
 • Πραγματοποιούνται εκδρομές και επισκέψεις σε επιχειρήσεις ενδιαφέροντος Χημικού Μηχανικού.
 • Πραγματοποιείται  επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Οργανώνεται διημερίδα του Τμήματος  των παρουσιάσεων  των αποτελεσμάτων της Π.Α.

Τα ανωτέρω πραγματοποιούνται και σε συνεργασία με το Γραφείο Π.Α. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διαδικασία υλοποίησης της Π.Α. περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Ο φοιτητής υποδεικνύει  την Επιχείρηση αφού έχει προηγηθεί συννενόηση και συμφωνία για την υλοποίηση της Π.Α.
 • Υπογράφεται τετραμερής σύμβαση Πανεπιστημίου – Τμήματος – Φορέα υλοποίησης –Ασκουμένου.
 • Πραγματοποιείται η Π.Α.
 • Ο ασκούμενος συγγράφει και παρδίδει έκθεση σχετική με το αντικείμενο της Π.Α.
 • Πραγματοποιείται ημερίδα στο Τμήμα όπου παρουσιάζονται οι Π.Α. από τους φοιτητές.
 • Γίνεται η αξιολόγηση των εργασιών και της συνολικής απόδοσης των ασκουμένων από τους υπεύθυνους των φορέων υλοποίησης και την Επιτροπή Π.Α.
 • Αποστέλλεται η βαθμολογία στην Γραμματεία για την κατοχύρωση του μαθήματος