1.Αίτηση υποψηφίου Μεταπτυχιακού Φοιτητή (ΜΦ)

Δύο (2) φορές το χρόνο: Χειμερινό & Εαρινό Εξάμηνο.

Δ1: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
2.Αίτηση Εγγραφής & Δήλωση Μαθημάτων

Αίτηση Εγγραφής στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΔ

Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Δ2:

 Δ2: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού & Εαρινού Εξαμήνου σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΜΣ και την παρ. ΙΔ του Εσωτερικού Κανονισμού. https://idp.upnet.gr/idp/Authn/UserPassword
3. Επιλογή Επιβλέποντος

Συνάντηση με Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος και ενημέρωση για τα θέματα που προσφέρονται για ΔΔ έως το τέλος του 1ου Εξαμήνου.

Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Δ3 Δ3: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ
4. Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και Θέματος Διδακτορικής Διατριβής
Το αργότερο σε διάστημα 1 έτους από την εγγραφή του ΜΦ ορίζεται η Τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή (ΤΣΕ) και το θέμα της ΔΔ.
Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Δ4 Δ4: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΔ
Η ΤΣΕ συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να εγκρίνει σύντομη γραπτή έκθεση προόδου, η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία.
Κατάθεση στη Γραμματεία κάθε έτος (Έντυπο Δ4α) Δ4α: ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
5. Παρουσίαση Σεμιναρίου Προόδου – Ανακήρυξη Υποψήφιου Διδάκτορα

Μετά από περίπου δύο (2) έτη από την εγγραφή του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που οδηγεί σε ΔΔ, κάθε ΜΦ υποχρεούται να παρουσιάσει Σεμινάριο Προόδου της ΔΔ. Μετά την παρουσίαση και την υποβολή σχετικής έκθεσης από τον ΜΦ, συνοδευόμενης από θετική εισήγηση της ΤΣΕ,  ο ΜΦ ανακηρύσσεται Υποψήφιος Διδάκτορας (ΥΔ).

Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Δ5 Δ5: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΔΕ
Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Δ5α Δ5α: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
6. Συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
Όταν, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από τον ορισμό της ΤΣΕ και τουλάχιστον ενός  (1) έτους από την Ανακήρυξη του ΜΦ σε ΥΔ, η ΤΣΕ κρίνει ότι ο ΥΔ έχει συμπληρώσει όλα τα στάδια προετοιμασίας της Διδακτορικής του Διατριβής, προτείνει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕΕ).
Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Δ6 Δ6: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΔ
Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Δ6α Δ6α: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
7. Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής σε δημόσια ανοιχτή συνεδρίαση της ΕΕΕ

Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Δ7 Δ7: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Κατάθεση στη Γραμματεία Εντύπου Δ7α Δ7α: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Δ.Δ
8. Προϋποθέσεις Απονομής Διδακτορικού Διπλώματος
  1. Ελάχιστος χρόνος φοίτησης τρία (3) έτη ή τέσσερα (4) έτη, εφόσον ο ΜΦ εισήχθη κατ’ εξαίρεση στο Πρόγραμμα ΔΔ.
  2. Επιτυχής παρακολούθηση των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων.
  3. Εκπλήρωση Επικουρικού Έργου, όπως περιγράφεται στην παρ. ΙΗ του Εσωτερικού Κανονισμού.
  4. Δημοσίευση μιας (1) τουλάχιστον εργασίας σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές (αντίγραφο κατατίθεται στη γραμματεία).
  5. Εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχής υπεράσπιση πρωτότυπης ΔΔ, και συγγραφή 15-σέλιδης αυτοτελούς σύνοψης.
Κατάθεση στη Γραμματεία Δ8: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Το παραπάνω διάγραμμα διαδικασιών μπορείτε να το δείτε και στο έντυπο Δ9: Διάγραμμα Διαδικασιών Απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ). Η υλοποίηση των ανωτέρω διαδικασιών θα πρέπει να γίνεται όπως αναλυτικά περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

 

Δικαιολογητικά για την Ορκωμοσία Διδακτόρων

1.Αίτηση προς τη Γραμματεία

Κατάθεση την αίτησης προς τη Γραμματεία του Τμήματος

 Δ10: ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
2. Κατάθεση Εντύπων Διδακτορικής Διατριβής

Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος

  • Ένα (1) αντίτυπο της Διδακτορικής Διατριβής που εγκρίθηκε, σε δερματόδετο χρώματος βυσσινί.
  • Δύο (2) αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής που εγκρίθηκε, (σε απλό εξώφυλλο).
  • Τρία (3) αντίτυπα της 15-σέλιδης αυτοτελούς σύνοψης της Διδακτορικής Διατριβής (συνοδεύουν την Δ.Δ).
  • Δύο (2) αντίγραφα της Διδακτορικής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD) PDF.
  • Ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο (σε CD) της 15-σέλιδης αυτοτελούς σύνοψης σε μορφή κειμένου Word (για τον Συντονιστή της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών).
3. Κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής στη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης

Κατάθεση σε έντυπη μορφή (όχι δερματόδετο) την Διδακτορικής Διατριβής με πλήρη στοιχεία (τίτλος, όνομα, όνομα επιβλέποντα καθηγητή και εξεταστών, κοκ)  και ηλεκτρονικά, μέσα από το Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής (http://nemertes.lis.upatras.gr). Η πρόσβαση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής γίνεται με τα αναγνωριστικά στοιχεία που παρέχει το Κέντρο Δικτύων (Εναλλακτικά με προσωπική ταυτοποίηση). Αφού καταθέσετε την Δ.Δ στη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, προσκομίζεται στη Γραμματεία του Τμήματος τη βεβαίωση κατάθεσης που θα σας δώσουν.

Πληροφορίες: Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών, 2oς όροφος της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, κ. Δέσποινα Γκόγκου, 2610 969626, gkogkou@upatras.gr
Οδηγίες για την κατάθεση θα βρείτε εδώ  http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/help/submit.html

4. Τακτοποίηση Εκκρεμοτήτων
Παράδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) ή σε περίπτωση απώλειας, δήλωση απώλειας/κλοπής που έχει υποβληθεί σε αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Παράδοση Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (στην περίπτωση που έχει εκδοθεί)
Παράδοση βιβλίων τα οποία έχετε δανειστεί από την κεντρική βιβλιοθήκη ή την βιβλιοθήκη του Τμήματος
Τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων με την Φοιτητική Μέριμνα
Παράδοση της Κάρτας Ελέγχου Πρόσβασης του Τμήματος
5. Όροι Συγγραφής & Δημοσιοποίησης

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τους όρους Συγγραφής & Δημοσιοποίησης της Διδακτορικής Διατριβής.

6. Εκτύπωση Διδακτορικής Διατριβής

Η εκτύπωση της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να γίνει από το Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμπληρώνετε το παρακάτω έντυπο και το καταθέτετε στο Εκτυπωτικό Κέντρο.

Έντυπο Εκτύπωσης Διδακτορικής Διατριβής
Η κατάθεση των Δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από κάποιον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (Έντυπο Εξουσιοδότησης)
Αίτηση Εγγραφής στο Δίκτυο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών
(για την εγγραφή στο δίκτυο αποφοίτων του τμήματος πατήστε εδώ)