Υπευθυνότητα
Συντονιστές

Γ. Κυριακού (Αν. Καθ.)

Β. Μαυρατζάς (Καθ.)

 
Μέλη Ι. Τσαμόπουλος (Καθ.) Τα μέλη της επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών είναι επίσης υπεύθυνα και για την αξιολόγηση και σύνταξη πρότασης εισαγωγής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.
Σ. Πανδής (Καθ.)
Δ. Κονταρίδης (Καθ.)
Σ. Μπογοσιάν (Καθ.)

Γ. Πασπαράκης (Αν. Καθ.)

προβολή ΠΜΣ, φυλλάδια, ιστοσελίδα κ.λ.π.

Χ. Πυλή (ΙΔΑΧ)

Γραμματειακή Υποστήριξη

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: Grad@chemeng.upatras.gr