ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 2610-997418 kornaros@chemeng.upatras.gr
Δρ. Παναγιώτα Τσαφρακίδου, Μεταδιδακτορική συνεργάτης 2610-969516 panag.tsafrak@gmail.com
Ελενα Κούτρα, Μεταπτ. φοιτήτρια 2610-969516 ekoutra@chemeng.upatras.gr
Κωνσταντίνα Τσίγκου, Μεταπτ. φοιτήτρια 2610-969516 ktsigkou@chemeng.upatras.gr
Leila Abbaszadeh, Μεταπτ. φοιτήτρια 2610-969516  
Κωνσταντίνα Φρούντα, Επιστημονικός. συνεργάτης 2610-969516 kon.frounta@chemeng.upatras.gr
Γιάννης Κανακάρης, Οικονομική διαχείριση προγραμμάτων 2610-969577 kanakaris@upatras.gr
     
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου (ή Ερευνητικής Ομάδας): http://www.lbeet.gr/el/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΒΙΜΗΤΕΠ) ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και παροχή εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ανάπτυξης, σχεδιασμού, μαθηματικής μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης βιοχημικών διεργασιών με εφαρμογή στην παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Η έρευνα στο ΕΒΙΜΗΤΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που περιλαμβάνουν από βασική έρευνα των κύριων μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα στις μελετώμενες βιοχημικές διεργασίες έως το σχεδιασμό και βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών σε βιομηχανική κλίμακα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βιολογικές αλλά και συνδυασμένες (βιολογικές – φυσικοχημικές) διεργασίες για την αφαίρεση των θρεπτικών συστατικών αζώτου και φωσφόρου (αφαίρεση νιτρογενών ουσιών από υγρά απόβλητα, συσσώρευση σε φυσικά οικοσυστήματα, κύκλος αζώτου και φωσφόρου στη φύση), την απομάκρυνση ξενοβιοτικών ουσιών από τα υγρά απόβλητα και την ολοκληρωμένη επεξεργασία αγροτοκτηνοτροφικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Ειδικότερα, αναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες αλλά και μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης για την επεξεργασία και αξιοποίηση διαφόρων τύπων αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων, γεωργικών και οργανικών υπολειμμάτων και ενεργειακών φυτών με ταυτόχρονη παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. βιοπλαστικών, βιοεπιφανειοδραστικών ουσιών κ.ά) ή/και ενέργειας μέσω της παραγωγής αερίων και υγρών βιοκαυσίμων, όπως μεθάνιο, υδρογόνο, βιοαιθανόλη κ.ά.

Παράλληλα χρησιμοποιούνται σύγχρονα περιβαλλοντικά εργαλεία και τεχνικές, όπως η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life-Cycle Analysis, LCA) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την ανάπτυξη νέων βιο-προϊόντων ή διεργασιών και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) σε συνδυασμό με μεθόδους βελτιστοποίησης συστημάτων για τη βέλτιστη και ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το ΕΒΙΜΗΤΕΠ είναι άρτια εξοπλισμένο και έχει αναπτύξει την απαραίτητη μεθοδολογία και τις τεχνικές που απαιτούνται για το φυσικοχημικό και μικροβιολογικό χαρακτηρισμό (προεπεξεργασία και ανάλυση) δειγμάτων υγρών και στερεών αποβλήτων, πόσιμου και θαλασσινού νερού, την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιοτεχνολογικών και περιβαλλοντικών διεργασιών και αντιδραστήρων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

Αναλυτικός εξοπλισμός

 • Aέριος χρωματογράφος (GC) με ανιχνευτές ECD & NPD (Agilent)
 • Aέριος χρωματογράφος (GC) με ανιχνευτές TCD & FID (Agilent)
 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) με ESI-QTOF-MS (Agilent)
 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) με DAD, ELSD και φθορισμομετρικό ανιχνευτή (Agilent)
 • Ιοντικός χρωματογράφος (DIONEX)
 • Αναλυτής Ολικού Οργανικού Ανθρακα (ΤΟC) και Ολικού Αζώτου (TN) σε υγρά, στερεά και αέρια δείγματα (Shimadzu)
 • Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (Shimadzu)
 • Φασματοφωτόμετρο UV-VIS (Cary 50, Varian)
 • Φασματοφωτόμετρο VIS (x2) (MACHEREY-NAGEL, HACH)
 • Συσκευή μέτρησης αζώτου κατά Kjeldahl (TKN) και αμμωνιακού αζώτου (VELP)
 • Σύστημα μέτρησης BOD με κατάλληλο επωαστικό κλίβανο (WTW)
 • Συσκευή εκχύλισης με την τεχνική Randall (VELP)
 • Φασματόμετρο FT-IR (Iron-Diesel)
 • Συσκευή μέτρησης flash point (Iron-Diesel)

Εξοπλισμός για τη μελέτη βιοτεχνολογικών διεργασιών

 • Θάλαμος Κάθετης Νηματικής Ροής Κλάσης II (Laminar flow hood- BIOAIR)
 • Μικροσκόπιο ορατού – φθορισμού (NICON ECLIPSE)
 • Συσκευή λυοφιλοποίησης (Telstar, LyoQuest)
 • Επωαστικός κλίβανος (ΜΜΜ)
 • Αυτόκαυστο (Autoclave) (RAYPA)

Εξοπλισμός για τη μελέτη περιβαλλοντικών διεργασιών

 • Γεννήτρια όζοντος (ANSEROS)
 • Αναλυτής αερίου όζοντος (x2) (ANSEROS)
 • Εργαστηριακές διατάξεις διήθησης με μεμβράνες UF και NF (2x) (Sartorious)
 • Διάταξη 28 επάλληλων αντιδραστήρων CSTR για τη μελέτη της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με χρήση της διεργασίας της ενεργού ιλύος (ιδιοκατασκευή)
 • Διατάξεις συζευγμένων αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης αποβλήτων (x3) (ιδιοκατασκευή)

Υποστηρικτικός εργαστηριακός εξοπλισμός

 • Ολοκληρωμένο σύστημα κατεργασίας νερού (18 MΩ cm) (TEMAK)
 • Ζυγός αναλυτικός 4 δεκαδικών (Kern) και 2 δεκαδικών (Kern)
 • Πυριαντήριο (Nabertherm)
 • Φούρνος ξήρανσης (x3) (ΜΕΜΜΕRT, Binder)
 • Εργαστηριακή φυγόκεντρος (x2) (HERMLE & NUVE)
 • Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με μικροκύματα (MARS 5, CEM)
 • Συσκευή χώνευσης δειγμάτων (x3)(HACH, VELP, Electromantle)
 • Συστοιχία θερμομανδύων 6 θέσεων (FALC)
 • Ανακινούμενο υδατόλουτρο (x3) (GRANT)
 • Μαγνητικοί αναδευτήρες (x15)
 • Αναδευτήρας τύπου vortex (VELP)
 • Φορητό πολύμετρο νερού (WTW)
 • Φορητό όργανο μέτρησης αερίων (CH4, CO2, H2, NH3, H2S κ.ά) (GasData)
 • pH meter (x2) (WTW, Consort))
 • DO meter (x4) (WTW, HACH)
 • Ρυθμιστές pH (x3) (HACH pH-controllers)
 • Πιλοτική πρέσα εξαγωγής ελαίων από φυτική βιομάζα (NOR-AG)
 • Περισταλτικές δοσομετρικές αντλίες (x20) (Watson & Marlow, SEKO, Cole Parmer)
 • Αυτόματα συστήματα συνεχούς καταγραφής παροχής αερίων (x8) (ιδιοκατασκευή)
 • Αυτόματα συστήματα συνεχούς καταγραφής παροχής αερίων (x2) (Ritter)

Πιλοτικές διατάξεις

 • Πιλοτική μονάδα χρήσης όζοντος για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και στερεών δειγμάτων (ιδιοκατασκευή)
 • Πιλοτική μονάδα για την παραγωγή βιο-ντήζελ (ιδιοκατασκευή)
 • Πιλοτικό χαλικοδιϋλιστήριο (ιδιοκατασκευή)
 • Ταχύρρυθμοι αναερόβιοι βιοαντιδραστήρες συμβατικού τύπου Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactors (UASB) και υβριδικοί (x4) (ιδιοκατασκευή)
 • Πλήρως αυτοματοποιημένη και αυτόνομη ενεργειακά πιλοτική μονάδα τριών σταδίων για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση υγρών και στερεών αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων (αποτελούμενη από: 3 ψυχόμενες δεξαμενές τροφοδοσίας, δοχείο ανάμιξης υποστρωμάτων, αντιδραστήρα υδρόλυσης, αντιδραστήρα οξεογέννεσης, αντιδραστήρα χώνευσης, αντιδραστήρα MBR/UF, αυτόνομα συστήματα μεμβρανών NF και RO, σύστημα φυγοκεντρικού διαχωρισμού και αφυδάτωσης αναερόβιας απορροής, σύστημα αερόβιας και vermi- κομποστοποίησης υπολειμμάτων, μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP), ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματισμού, αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας για ποιοτική ανάλυση των παραγόμενων αερίων, πεδίο πιλοτικής καλλιέργειας γλυκού σόργου κ.ά.)

Λογισμικό

 • Life Cycle Analysis software (SimaPro 7)
 • Simulator of biological & physicochemical processes (BioWin v.3.0)
 • Simulator of wastewater treatment plants & processes (GPS-X v.5.0 Hydromantis Inc.)
ΕΡΓΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η ερευνητική ομάδα του ΕΒΙΜΗΤΕΠ έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πληθώρα εθνικών, ευρωπαϊκών και βιομηχανικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται :

 1. Project Title : “Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management (BIOGAIA)”. Program : European Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013 (MIS Code : 902020). Budget (LBEET) : 410 k€. Duration : 30 months (2011-2014).
 2. Project Title: “Development of novel environmentally added-value surfactants and esters by biotechnological processes from fats and oils waste streams (Bio-SURFEST)”. Program: BSG-SME- Research for the benefit of SMEs (No 286834). Budget (LBEET) : 148 k€. Duration : 24 months (2011-2013).
 3. Project Title: “Mobile Integrated Sustainable System for Treatment of Organic Wastewater (MISSTOW)”. Program : CIP-EIP-Eco-Innovation-2010 (No 277241). Budget (LBEET): 174 k€. Duration : 36 months (2011-2014).
 4. Project Title : “Sustainable Management via Energy Exploitation of End-Of-Life DAIRy Products In CyprUS (DAIRIUS)”. Program : LIFE10 ENV/CY/000721. Budget (LBEET): 380 k€. Duration: 36 months (2011-2014).
 5. Project Title : "Integrated management of agroindustrial wastes and plant biomass". Program : Heracleitus II (12/121/4). Budget (LBEET) : 45 k€. Duration : 36 months (2010-2013).
 6. Project Title  "Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation (INTEGRASTE)". Program : LIFE+08 ENV/GR/000578. Budget (LBEET): 339 k€. Duration : 45 months (2010-2013).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω ερευνητικά προγράμματα και τα αποτελέσματα αυτών μπορούν να βρεθούν στους συνδέσμους:
http://www.interreg-biogaia.eu/
http://www.biosurfest.com/
http://misstow.eu/
http://www.dairiusproject.com/
http://www.achaia.gr/integraste/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=168&lang=el