ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
καθ Διονύσης Μαντζαβίνος 2610996136 mantzavinos@chemeng.upatras.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, προσομοίωση και εφαρμογή προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης (advanced oxidation processes - AOPs) για την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, καθώς και διαφόρων άλλων υδατικών μητρών (υπόγεια νερά, πόσιμο νερό, επεξεργασμένα λύματα).

Οι τεχνολογίες που μελετώνται περιλαμβάνουν την ετερογενή και ομογενή φωτοκατάλυση σε αιωρήματα ημιαγώγιμων κόνεων και διαλύματα αλάτων σιδήρου, αντιστοίχως, την υγρή οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις παρουσία ή όχι οξειδίων στοιχείων μετάπτωσης ή ευγενών μετάλλων, την χρήση υπερήχων χαμηλής συχνότητας και μεγάλης ισχύος, τον οζονισμό/οζονόλυση, την ηλεκτροχημική οξείδωση σε διάφορα «ενεργά» και «μη ενεργά» ανοδικά υλικά, καθώς και συνδυασμούς των παραπάνω μεθόδων, ώστε να εξακριβωθεί η πιθανή συνεργιστική δράση.

Η ερευνητική μεθοδολογία περιλαμβάνει κινητικές και μηχανιστικές μελέτες με στόχο την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των διαφόρων παραμέτρων λειτουργίας, την ταυτοποίηση των μεταβολιτών, τον προσδιορισμό του δικτύου των πιθανών αντιδράσεων και την εκτίμηση των χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων μετά την επεξεργασία.

Οι «στόχοι» της επεξεργασίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από ρύπους προτεραιότητας, όπως οι μεταβολίτες των φαρμακευτικών ουσιών σε επεξεργασμένα υγρά απόβλητα σε συγκεντρώσεις της τάξης των ng/L-μg/L, «ήπια» βιομηχανικά απόβλητα, όπως αυτά των κλωστοϋφαντουργείων, μέχρι «βαριά» βιομηχανικά απόβλητα, όπως αυτά των ελαιουργείων, πυρηνελαιουργείων και στραγγισμάτων από ΧΥΤΑ. Επίσης, μελετάται η αδρανοποίηση παθογόνων μ/ο σε υδατικές μήτρες, καθώς και η συν-επεξεργασία βαρέων μετάλλων και οργανικών.

Η βιώσιμη επεξεργασία των διαφόρων μητρών απαιτεί επίσης την εφαρμογή κι άλλων αρχών της περιβαλλοντικής χημικής μηχανικής, όπως οι διεργασίες διαχωρισμού για την ανάκτηση και αξιοποίηση χρήσιμων παρα-προϊόντων ή και την επαναχρησιμοποίηση συγκεκριμένων ρευμάτων, πεδία στα οποία επίσης δραστηριοποιείται η ομάδα. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εργαστηριακός εξοπλισμός: Αντιδραστήρας υγρής οξείδωσης υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, γεννήτρια υπερήχων χαμηλής συχνότητας, γεννήτρια όζοντος, προσομοιωτής ηλιακού φωτός, αντιδραστήρες ηλεκτροχημικής οξείδωσης.
Αναλυτικός εξοπλισμός: Αναλυτής οργανικού άνθρακα, αναλυτής οικοτοξικότητας

ΕΡΓΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ