Ιωάννης Τσαμόπουλος Τηλ: 2610-997203
Φαξ: 2610-996178
tsamo@chemeng.upatras.gr
Ιωάννης Δημακόπουλος Τηλ: 2610-969565 dimako@chemeng.upatras.gr
Ειρήνη Μαυρέλη Τηλ: 2610-997203 irene@chemeng.upatras.gr
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου http://fluidslab.chemeng.upatras.gr/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα ερευνητικά μας θέματα σχετίζονται με Ρευστομηχανική, Ρεολογία, Φαινόμενα Μεταφοράς, Ευστάθεια & Δυναμική Διεργασιών και Αριθμητικές Μεθόδους επίλυσης προβλημάτων συνεχούς μέσου. Οι εφαρμογές προέρχονται από διεργασίες παραγωγής νέων υλικών και προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Παραδείγματα:

Μηχανικός έλεγχος πιεζοευαίσθητων συγκολλητικών υλικών, PSAs: Μελετήθηκαν PSAs στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την EΕ προγράμματος “MODIFY” με σκοπό την απόκτηση βασικής καταννόησης του ρόλου της δομής και των ιδιοτήτων στην συμπεριφορά τους. Προσομοιάσαμε τον μηχανικό τους έλεγχο σύμφωνα με τον οποίο ένας υμένας τοποθετείται ανάμεσα σε δύο παράλληλους δίσκους και ο ανώτερος έλκεται προς τα επάνω. Τότε, λόγω σπηλαίωσης, φυσαλίδες σχηματίζονται, διογκώνονται και οδηγούν σε μια ινώδη δομή και διάσπαση του συγκολητικού. Εξετάσαμε πως επηρεάζεται αυτός ο μηχανισμός από τις ρεολογικές ιδιότητες του υλικού. Το σχήμα στα αριιστερά είναι στιγμιότυπο των προσομοιώσεων πειράματος που έγινε από τη Γαλλική συνεργαζόμενη ομάδα, όπου εμφανίστηκαν 99 φυσαλίδες. Τα δυναμικά και τριδιάστατα αποτελέσματαά μας είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τα πειράματα..

Η αστάθεια «δέρματος καρχαρία» κατά την εκβολή πολυμερούς: Κατά την εκβολή πολυμερούς, εμφανίζονται αστάθειες περιορίζοντας το ρυθμό παραγωγής τους. Με ανάλυση γραμμικής ευστάθειας με το ePTT ρεολογικό μοντέλο, βρήκαμε ότι η ροή γίνεται ασταθής καθώς η ελαστικότητα του υλικού υπερβαίνει μια κρίσιμη τιμή λόγω διακλάδωσης Hopf, υποδηλώνοντας ότι η ροή γίνεται περιοδική στο χρόνο.  Το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα δείχνει ότι η ροή αποκτά περιοδική στο χώρο δομή, που ξεκινά από το χείλος του καλουπιού, εκτείνεται ~5 διαμέτρους προς τα κατάντι της ροής, αλλά περιορίζεται κοντά στην επιφάνεια του πολυμερούς, σε συμφωνία με τα πειράματα. Η αστάθεια προέρχεται από το ιδιάζον σημείο στο χείλος, που προκαλεί ισχυρή έκταση στις πολυμερικές αλυσίδες. Tο σχήμα ατα δεξιά δίδει το τμήμα του κρίσιμου ιδιοδιανύσματος που σχετίζεται με την (α) ακτινική/αξονική ταχύτητα και (β) πίεση.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βλέπε ιστοσελίδα εργαστηρίουhttp://fluidslab.chemeng.upatras.gr/

ΕΡΓΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Βλέπε ιστοσελίδα εργαστηρίουhttp://fluidslab.chemeng.upatras.gr/