ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Γεώργιος Στάικος, Καθηγητής +30 2610 969 529 staikos@chemeng.upatras.gr
Oana-Nicoleta Ciocoiu, ΜΔΕ +30 2610 997 266 oananicoleta@gmail.com
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας εστιάζονται σε φυσικοχημικές μελέτες συστημάτων υδατοδιαλυτών πολυμερών. Οι μελέτες αυτές συνδυάζονται συνήθως και με χημική σύνθεση, που αναφέρεται είτε στην παρασκευή συνθετικών πολυμερών και εμβολιασμένων συμπολυμερών, ή στη χημική τροποποίηση φυσικών πολυμερών, κυρίως πολυσακχαριτών, με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων με ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες και συμπεριφορά. Στο παρελθόν, ασχοληθήκαμε και με τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων υδατοδιαλυτών πολυμερών με επιφανειοδραστικές ουσίες, ενώ έχουμε αφιερώσει σημαντική προσπάθεια στη μελέτη και κατανόηση του σχηματισμού διαπολυμερών συμπλόκων μεταξύ ασθενών πολυοξέων, όπως το πολύ(ακρυλικό οξύ) και πολυβάσεων Lewis, όπως το πολυαιθυλενοξείδιο και το πολυακρυλαμίδιο.

Η ερευνητική μας δραστηριότητα προσανατολίσθηκε στη συνέχεια στην σύνθεση εμβολιασμένων συμπολυμερών για το σχηματισμό, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους είτε με ασθενή πολυοξέα, ή με αντίθετα φορτισμένους πολυηλεκτρολύτες, κολλοειδών νανοσωματιδίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοια συστήματα, φυσικών πολυμερών εμβολιασμένων με πολυ(Ν, ισοπροπυλακρυλαμίοδιο) (PNIPAM), προτείνονται ως θερμοπαχυντικά μέσα, με πιθανές χρήσεις στην απελευθέρωση φαρμάκων.

Σήμερα, είναι σε εξέλιξη μια εργασία μελέτης των αλληλεπιδράσεων της πρωτεΐνης αλβουμίνης ορού βοοειδούς, με κατιοντικούς πολυηλεκτρολύτες, και μία για τη σύνθεση και μελέτη συμπολυμερών του αλγινικού νατρίου με PNIPAM.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όργανο στατικής και δυναμικής σκέδασης του φωτός, ιξωδόμετρο, πεχάμετρο, αγωγιμόμετρο, φασματοφωτόμετρο UV/Vis, Φασματοφωτόμετρο φθορισμού.

ΕΡΓΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μελέτες επί των διαπολυμερών συμπλόκων δεσμών υδρογόνου.

Μελέτη των αλληλεπιδράσεων υδατοδιαλυτών πολυμερών με επιφανειοδραστικά μέσα.

Σύνθεση και μελέτη εμβολιασμένων συμπολυμερών της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης με πολύ(Ν-ισοπροπυλακρυλαμίδιο), ως θερμοπαχυντικά μέσα.

Σύνθεση εμβολιασμένων συμπολυμερών και σχηματισμός διαλυτών διαπολυμερών συμπλόκων με ασθενή πολυοξέα ή και πολυβάσεις.

Συστήματα με συμπεριφορά φυσικού πηκτώματος αποκρινόμενα σε μεταβολές του pH.

Αλληλεπιδράσεις εμβολιασμένων πολυηλεκτρολυτών με την πρωτεϊνη αλβουμίνη ορού βοοειδούς.

Σχηματισμός νανοκολλοειδών σωματιδίων, μέσω εμβολιασμένων συμπολυμερών, τόσο με Κουλομπικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολυηλεκτρολυτών όσο και με αλληλεπιδράσεις δεσμών υδρογόνου. Επίσης, και με αλληλεπιδράσεις με αλβουμίνη ορού βοοειδούς.