ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗΣ (Καθηγητής) Τηλ 2610 969531 ct@chemeng.upatras.gr
Maria Teodora Popescu (PhD) Τηλ 2610 997261 theo_popi@yahoo.com
Soledad Lencina (PhD) Τηλ 2610 997261 mlencina@plapiqui.edu.ar
Σάνδρα Γκέρμπουρα (Ms) Τηλ 2610 997261 sadra.2@hotmail.com
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου (ή Ερευνητικής Ομάδας): ---
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου πολυμερών περιλαμβάνει το/τη:
Σχεδιασμό προτύπων μακρομορίων, ήτοι σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερών με προβλέψιμα μακρομοριακά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα διά μέσου μεθόδων «ζωντανού» πολυμερισμού.

Παρασκευή Νανο-δομημένων πολυμερικών υλικών στην στερεά κατάσταση και νανο-υβριδίων συμπολυμερών/νανο-σωλήνων άνθρακα ή γραφενίων.

Μελέτη φαινόμενων διασύνδεσης και αυτό-οργάνωσης προτύπων αμφίφιλων κατά συστάδες συμπολυμερών ποικίλης μακρομοριακής αρχιτεκτονικής π.χ. ABA   ABC, CBABC,  A(B-co-C), AnBn και An(B-C)n αστεροειδή
Παρασκευή «έξυπνων» πολυ-διαμερισματικών μικκυλλίων και ενέσιμων φυσικών πηκτωμάτων δυνάμενα να αποκρίνονται  σε μεταβολές του pH  της ιοντικής ισχύος και της θερμοκρασίας.

Σχεδιασμό κατά συστάδες συμπολυμερών, ειδικής αρχιτεκτονικής (π.χ. γραμμικά, αστεροειδή κ.λ.π) φέροντα βιοσυμβατά  (π.χ. πολυπεπτίδια) και/η βιοδιασπώμενα τμήματα, ικανά να σχηματίσουν αυτό-συναρμολογήματα (μικκύλια, προσωρινά δίκτυα) σε υδατικά περιβάλλοντα ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν νανομεταφορείς φαρμάκων κατάλληλα για ενδεχόμενες εφαρμογές στην ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκων.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τμήμα Μακρομοριακής Χημείας

 • Γραμμή Αργού κενού για αντιδράσεις «ζωντανού πολυμερισμού»
 • Γυάλινοι αντιδραστήρες εφοδιασμένοι με κατάλληλα σχεδιασμένα γυάλινα εξαρτήματα (πχ Shlenk βαθμολογημένα δοχεία)
 • Συσκευή λυοφιλίωσης
 • Φούρνος κενού/θερμοκρασίας (Heraus)
 • Μαγνητικοί αναδευτήρες ελεγχόμενης Θερμοκρασίας  (IKA)
 • Αντλίες κενού (Alcatel)
 • Μονάδα παραγωγής υπερκαθαρού νερού (Millipore)

Τμήμα Χαρακτηρισμού Μακρομορίων

 •  Χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών με UV και IR ανιχνευτες
 • Συσκευή Στατικής και Δυναμικής σκέδασης εφοδιασμενη με γωνιόμετρο και πηγή φωτός He-Ne laser (Brookhaven)
 • Φασματοσκοπία Φθορισμού (Perkin-Elmer luminescence spectrometer, LS 50 B)
 • Αυτόματα τριχοδιαμετρικά ιξωδόμετρα (Scott Gerate)
 • UV-VIS φασματοφωτόμετρο 1601 (Shimadzu)
 • Διαφορική Θερμική Ανάλυση 2820 (TA instruments)
 • Ρεόμετρο ελεγχόμενης τάσης AR-2000ex (TA instruments)
 • Αυτόματο μικρο-ιξωδόμετρο AMVn (Anton Paar)
 • FT-IR φασματόμετρο BX (Perkin Elmer)
 • Μηχανή Εφελκυσμού 3345 (Instron)
 • Πρόσβαση σε προηγμένη Μικροσκοπία SEM, TEM, AFM
ΕΡΓΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ